Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กันยายน 2554 ไต่สวนซีอีโอ/บอร์ดCAT!! อนุฯชี้_กสทไม่ซื้อHUTCHเป็นสิ่งสำคัญที่สุด//คุณจิรายุทธ_อัยการสูงสุดให้ความเห็นว่าทำได้ลงนาม+++

ไต่สวนซีอีโอ/บอร์ดCAT!! อนุฯชี้_กสทไม่ซื้อHUTCHเป็นสิ่งสำคัญที่สุด//คุณจิรายุทธ_อัยการสูงสุดให้ความเห็นว่าทำได้ลงนาม+++


ประเด็นหลัก

อนุกรรมการ

'ความจริง ความร่วมมือระหว่างกสทกับกลุ่มทรูสำเร็จได้ เหตุผลหลักเป็นเพราะกสทไม่ซื้อฮัทช์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตัวละครที่ยับยั้งไม่ให้กสทซื้อฮัทช์ น่าจะได้รับเกียรติร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาด้วย'

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง

'ผมกับกรรมการบอร์ดกสท ไม่คัดค้านรายชื่อกรรมการทั้ง 7 คน พร้อมกันนี้ผมยังได้ ส่งหนังสือที่อัยการสูงสุด ได้มีความเห็นพิจารณาสัญญาที่กสททำกับกลุ่มทรู ว่าไม่ผิดหรือขัดต่อข้อกฎหมายใดให้กับทางป.ป.ช.ไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้ป.ป.ช.เป็นข้อมูลประกอบการไต่สวนหรือพิจารณา เพราะในฐานะเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐ เมื่ออัยการสูงสุดให้ความเห็นว่าทำได้ ก็ลงนามในสัญญา'

__________________________________________________________

ป.ป.ช.ตั้งอนุกก.ไต่สวนซีอีโอ/บอร์ดกสท

เริ่ม นับหนึ่งแล้ว ป.ป.ช.ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหา 'จิรายุทธ'กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบอร์ดกสท กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นทำสัญญากับกสท เพื่อเปิดให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ HSPA 3G บนความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์โดยไม่มีการประมูลและไม่ปฎิบัติตามพ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2535

แหล่งข่าวจากบริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่าเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมานายเมธี ครองแก้ว กรรมการป.ป.ช.ในฐานะอนุกรรมการไต่สวน ได้ส่งหนังสือถึงนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม เพื่อแจ้งให้ทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย 1. นายเมธี ครองแก้ว ประธานอนุกรรมการ 2. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน อนุกรรมการ 3. นายสมศักดิ์ ติยะวานิช อนุกรรมการ 4. นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา อนุกรรมการ 5. นายสมพล กาญจนโสภณ อนุกรรมการและเลขานุการ 6. นายเดชชาติ ศุภจรูญทรัพย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและ 7. นายขวัญชัย สนองคุณ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
'การแจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการให้รับทราบเป็นขั้นตอนตามกม. ว่าผู้ถูกกล่าวหายอมรับ หรือ มีอะไรจะโต้แย้งหรือคัดค้านอนุกรรมการคนไหนหรือไม่'

ทั้งนี้การตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการป.ป.ช. กรณีกล่าวหานายจิรายุทธและคณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคมว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำสัญญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม เพื่อร่วมเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ HSPA (High Speed Packet Access) ในระบบ 3G บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ โดยไม่มีการประมูลและไม่ปฎิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535

โดยที่คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ คือ 1. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง 2. ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

3. ดำเนินการตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวนและ4. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.มอบหมาย

ในการดำเนินการไต่สวนของคณะอนุกรรมการ หากพบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดฐานอื่นนอกเหนือจากคำกล่าวหาร้องเรียน ที่ระบุไว้ในคำสั่งหรือกรณีที่ปรากฎต่อมาภายหลังว่าการไต่สวนพาดพิงไปถึง บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีส่วนร่วมกระทำผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดในเรื่องที่ไต่สวนนั้น ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจดำเนินการไต่สวนได้ต่อไป

'ความจริงความร่วมมือระหว่างกสทกับกลุ่มทรูสำเร็จได้ เหตุผลหลักเป็นเพราะกสทไม่ซื้อฮัทช์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตัวละครที่ยับยั้งไม่ให้กสทซื้อฮัทช์ น่าจะได้รับเกียรติร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาด้วย'

ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่กสทกล่าวว่า ได้รับหนังสือคำสั่งจากป.ป.ช.ในช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นความคืบหน้าของการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีข้อกล่าวหาว่าทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทรู ทั้งนี้คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทั้ง 7 คนนั้น ได้ส่งหนังสือยืนยันรับทราบคำสั่งและไม่คัดค้านในรายชื่อของคณะอนุกรรมการ ชุดนี้

'ผมกับกรรมการบอร์ดกสท ไม่คัดค้านรายชื่อกรรมการทั้ง 7 คน พร้อมกันนี้ผมยังได้ ส่งหนังสือที่อัยการสูงสุด ได้มีความเห็นพิจารณาสัญญาที่กสททำกับกลุ่มทรู ว่าไม่ผิดหรือขัดต่อข้อกฎหมายใดให้กับทางป.ป.ช.ไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้ป.ป.ช.เป็นข้อมูลประกอบการไต่สวนหรือพิจารณา เพราะในฐานะเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐ เมื่ออัยการสูงสุดให้ความเห็นว่าทำได้ ก็ลงนามในสัญญา'

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีทีกล่าวก่อนหน้านี้ว่า ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หากสัญญาที่ดำเนินการไปแล้วไม่ขัดต่อกฏหมายใดใด หรือมีการเซ็นสัญญากันไปแล้ว คงต้องกลับมาดูนโยบายกระทรวงที่จะทำในวันข้างหน้า ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในเรื่องดังกล่าวมีอะไรขัดแย้งหรือไม่ ถ้ามีคงต้องมาตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร

แต่โดยเจตนารมณ์ของกฏหมาย อาทิเช่น พ.ร.บ. กสทช. มีแนวทางที่อยากให้มีองค์กรกลางเข้ามาจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ภายหลังหมด สัญญาสัมปทาน โดยให้ความสำคัญว่าเมื่อไรจะหมดสัญญาสัมปทาน กระบวนการดังกล่าวก็จะขับเคลื่อนต่อไปบนทิศทางที่เชื่อได้ว่ามีความ บริสุทธิ์ยุติธรรม

เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบก่อนหมดสัญญาสัมปทานเพื่อทำให้สัญญาดังกล่าวยืดระยะ เวลาต่อไปอีก ในจุดนี้คงต้องกลับไปดูว่าขัดต่อเจตนารมณ์ในสิ่งที่ประเทศนี้ตั้งใจให้เป็น หรือเปล่า

'ผมมั่นใจในเจตนารมณ์ของกฏหมาย ว่าได้คิดมาถี่ถ้วนแล้ว จากข้อบกพร่อง และบทเรียนในอดีต เนื่องจากกฏหมายดังกล่าวได้ผ่านสภาฯ และประกาศใช้ ซึ่งหากมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นคงต้องแก้กฏหมายฉบับดังกล่าวทั้งหมด ผมจึงมองว่าควรทำให้สัมปทานหยุดลงไป แล้วรอการประมูลคลื่นความถี่ใหม่จะดีที่สุด'

ASTV ผู้จัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.