Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ธันวาคม 2554 TOT เตรียมของบฉุกเฉิน ก.ไอซีที 200 ลบ.จากพิษน้ำท่วความเสียหายจะกระจุกอยู่ในพื้นที่จ.อยุธยา เป็นหลัก โดยเฉพาะในโรจนะ

TOT เตรียมของบฉุกเฉิน ก.ไอซีที 200 ลบ.จากพิษน้ำท่วความเสียหายจะกระจุกอยู่ในพื้นที่จ.อยุธยา เป็นหลัก โดยเฉพาะในโรจนะ


ประเด็นหลัก

นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กล่าวว่า ฝ่ายบริหารเตรียมเสนอวาระการขออนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมโครงข่ายที่เกิด ความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม ในส่วนของระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (ฟิกซ์ไลน์) ระบบเทคโนโลยี และวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) รวมมูลค่า 200 ล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ดีในส่วนของความเสียหายของโครงข่าย หากรายงานบอร์ดแล้ว ทีโอทีจะเสนอเรื่องของบประมาณฟื้นฟูต่อไปยังกระทรวงไอซีที ซึ่งถือเป็นงบฉุกเฉินไอซีทีไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมครม. ซึ่งหากไอซีทีอนุมัติงบฯดังกล่าว ก็จะเสนอเรื่องต่อไปยังสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อนำงบมาฟื้นฟูต่อไป

โดยความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากน้ำท่วมระบบไอที และตู้ชุมสาย รวมไปถึงการโดนตัดกระไฟฟ้า ซึ่งความเสียหายของทีโอทีจะกระจุกอยู่ในพื้นที่จ.อยุธยา เป็นหลัก โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
_________________________________________________________

ทีโอที เตรียมของบฉุกเฉิน ก.ไอซีที 200 ลบ.จากพิษน้ำท่วม


ทีโอที ประเมินความเสียหายน้ำท่วมรวม 500 ล้านบาท เตรียมของบจากกระทรวงไอซีทีแล้ว 200 ลบ.ในส่วนซ่อมแซมโทรศัพท์พื้นฐาน ส่วนอีก 300 ล้าน จากการเสียโอกาส และมาตรการช่วยเหลือลูกค้า คาดส่งผลต่อรายได้ปี 54 โดยตรง ด้านรมว.ไอซีที เผยเตรียมเข้าไปวางระบบไอซีทีสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือนมี.ค.ปี 2555

นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กล่าวว่า ฝ่ายบริหารเตรียมเสนอวาระการขออนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมโครงข่ายที่เกิด ความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม ในส่วนของระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (ฟิกซ์ไลน์) ระบบเทคโนโลยี และวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) รวมมูลค่า 200 ล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ดีในส่วนของความเสียหายของโครงข่าย หากรายงานบอร์ดแล้ว ทีโอทีจะเสนอเรื่องของบประมาณฟื้นฟูต่อไปยังกระทรวงไอซีที ซึ่งถือเป็นงบฉุกเฉินไอซีทีไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมครม. ซึ่งหากไอซีทีอนุมัติงบฯดังกล่าว ก็จะเสนอเรื่องต่อไปยังสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อนำงบมาฟื้นฟูต่อไป

โดยความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากน้ำท่วมระบบไอที และตู้ชุมสาย รวมไปถึงการโดนตัดกระไฟฟ้า ซึ่งความเสียหายของทีโอทีจะกระจุกอยู่ในพื้นที่จ.อยุธยา เป็นหลัก โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อบอร์ดเกี่ยวกับการเสียโอกาส และรายได้ของทีโอที ในช่วงน้ำท่วม และการออกมาตรการบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า โดยการยืดระยะเวลาการจ่ายเงินค่าใช้บริการ และงดเว้นการเก็บเงินบางพื้นที่ๆน้ำท่วม ซึ่งประเมินแล้วความเสียหายในส่วนดังกล่าวทั้งหมดคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

ทั้งนี้จากความเสียหายจากน้ำท่วมทั้ง 2 ส่วนคือโครงข่าย และการเสียโอกาส การออกมาตรการบรรเทาทุกข์ให้กับลูกค้า ส่งผลให้ทีโอทีต้องเสียหายไปราว 500 ล้านบาท ซึ่งยอมรับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการประเมินการณ์รายได้รวมของทีโอทีในปี 2554 เล็กน้อย โดยก่อนหน้านี้ทีโอทีคาดว่าปีนี้จะมีรายได้ประมาณ 55,000 ล้านบาท

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่าการทำหน้าที่ช่วยแผนฟื้นฟูประเทศหลังน้ำลดของไอซีที ส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องการวางระบบไอซีทีสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ และกระทรวงต่างๆให้กับมาใช้งานตามเดิม ซึ่งจะเริ่มการดำเนินการได้ภายใน 3 เดือนหลังจากนี้ หรือประมาณเดือนมี.ค.ปี 2555

ขณะที่ในส่วนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนั้น ไอซีทีไม่ได้ตั้งงบประมาณขึ้นมาโดยเฉพาะ เพราะงบฯฟื้นฟูของไอซีที ส่วนใหญ่จะเป็นไปรูปแบบการฟื้นฟูระบบโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐาน และอินเทอร์เน็ตของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ที่แต่ละองค์กรก็ยื่นของบประมาณเพื่อฟื้นฟูกับรัฐบาลไปแล้ว


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9540000160943

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.