Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 มีนาคม 2555 CAT เพิ่มเส้นทางหลัก และ สำรอง !!! พร้อมเป็นศูนย์กลางโทรคมอินโดจีน

CAT เพิ่มเส้นทางหลัก และ สำรอง !!! พร้อมเป็นศูนย์กลางโทรคมอินโดจีน

ประเด็นหลัก

จากการที่กสทวางระบบโครงข่ายภาคพื้น ดินตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ทำให้การสื่อสารในอินโดจีนสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีฐานการผลิตในอินโดจีน หากเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายของกสทก็สามารถจะเข้าถึงเครือข่ายในภูมิภาคนี้ได้ ทุกประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงผ่านระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศซึ่งกสท เป็นผู้ลงทุนผ่านไปยังสำนักงานหลัก และสาขาได้ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการจัดสร้าง POP (Point of Presence) เพื่อการให้บริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารข้อมูลภายในไทยนั้น นอกจากการเชื่อมโยงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดินบนโครงข่าย SDH และโครงข่าย IP แล้ว ในปีนี้กสทได้เริ่มโครงการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำอ่าวไทย เพื่อให้บริการกับกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่กลางอ่าวไทย จำนวนมาก โดยอาศัยระบบไอซีที ในการควบคุมกระบวนการผลิต
__________________________________________________________

กสทลั่นพร้อมเป็นศูนย์กลางโทรคมอินโดจีน


กสท เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางโทรคมอินโดจีน เร่งวางโครงข่ายพื้นดินเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านตั้งเป้าจะมีรายได้ จากกลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์ปีนี้กว่า 7,560 ล้านบาท

นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบรอดแบนด์ บริษัท กสท โทรคมนาคมกล่าวถึงทิศทางการทำธุรกิจของกสทในปีนี้ว่า จากการเติบโตของข้อมูลข่าวสารรวมถึงแผนการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 ถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจสื่อสารข้อมูลทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศของก สทมากขึ้น สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกสทในปีนี้ที่มุ่งเน้นการรุกตลาดสื่อสารข้อมูล ระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางสื่อ สารโทรคมนาคมในภูมิภาคอินโดจีน

จากการที่กสทวางระบบโครงข่ายภาคพื้นดินตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ทำให้การสื่อสารในอินโดจีนสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีฐานการผลิตในอินโดจีน หากเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายของกสทก็สามารถจะเข้าถึงเครือข่ายในภูมิภาคนี้ได้ ทุกประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงผ่านระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศซึ่งกสท เป็นผู้ลงทุนผ่านไปยังสำนักงานหลัก และสาขาได้ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการจัดสร้าง POP (Point of Presence) เพื่อการให้บริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารข้อมูลภายในไทยนั้น นอกจากการเชื่อมโยงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดินบนโครงข่าย SDH และโครงข่าย IP แล้ว ในปีนี้กสทได้เริ่มโครงการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำอ่าวไทย เพื่อให้บริการกับกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่กลางอ่าวไทย จำนวนมาก โดยอาศัยระบบไอซีที ในการควบคุมกระบวนการผลิต

'การจัดสร้างระบบโครงข่ายดังกล่าวทำให้กสทสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ในประเทศสำหรับการเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลจากภาคใต้ของประเทศขึ้นมายังจุด ขึ้นบกที่ศรีราชาด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำอ่าวไทยซึ่งสามารถเชื่อมต่อมายัง กรุงเทพฯและปริมณฑลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เสมือนเป็นซูปเปอร์ไฮเวย์ หรือ ทางด่วนในการรับ-ส่งข้อมูล'

ทั้งนี้กสท คาดว่าจะมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์ในปีนี้กว่า 7,560 ล้านบาท โดยรายได้หลักจะมาจากบริการวงจรสื่อสารข้อมูลประมาณ 5,177 ล้านบาทและยังมีการวางแผนพัฒนาระบบโครงข่ายอีกหลายโครงการ ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีอนาคตอย่างโครงการ FTTX

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036037


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.