Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 พฤษภาคม 2554 เก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย!! ทีโอที ลงนามสัญญาสินเชื่อกับกรุงศรี และ UOB สนับสนุนทางการเงินโครงการสร้างโครงข่าย3G

เก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย!! ทีโอที ลงนามสัญญาสินเชื่อกับกรุงศรี และ UOB สนับสนุนทางการเงินโครงการสร้างโครงข่าย3G

เก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย!! ทีโอที ลงนามสัญญาสินเชื่อกับกรุงศรี และ UOB สนับสนุนทางการเงินโครงการสร้างโครงข่าย3G
ประเด็นหลัก

โดย สินเชื่อในครั้งนี้ มีระยะเวลา 10 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีแรก และระยะเวลาผ่อนชำระคืนหนี้ 8 ปี ซึ่งต้องชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งหมด 16 งวด
________________________________________________________


ทีโอที ลงนามสัญญาสินเชื่อกับกรุงศรี และ UOB สนับสนุนทางการเงินโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ทั่วประเทศ

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2554) ที่สำนักงานใหญ่ ทีโอที แจ้งวัฒนะ นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายคิม ชุง หว่อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสินเชื่อโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 พร้อมผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3 หน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ซึ่งการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการเดินหน้าโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เป็นครั้งแรก ทั้งนี้โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จะเป็นการสนับสนุนนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติของรัฐบาลในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตของประชาชนคนไทยได้อย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ทีโอที ในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองแทนการพึ่งพารายได้จากสัมปทาน


นาย อานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที มีความยินดีที่การจัดหาแหล่งเงินสำหรับดำเนินโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G ประสบความสำเร็จด้วยดี และขอขอบคุณบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบมจ.ธนาคารยูโอบี ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนแหล่งเงิน ทั้งนี้การลงนามครั้งนี้เป็นสัญญาณของการเดินหน้าโครงการสร้างโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ที่เป็นมาตรฐาน ITU ซึ่งภายใน 3 เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก สำหรับโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จะเป็นการสนับสนุนนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติของรัฐบาลและกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และแผนแม่บท ICT ฉบับที่ 2 (2552-2556) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทุกที่ทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรให้สูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การแพทย์ และสาธารณสุข และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งพนักงาน ทีโอที ทุกคนต่างให้การสนับสนุนเนื่องจากจะทำให้ ทีโอที สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง ทดแทนการพึงพารายได้จากสัมปทาน และทำให้ ทีโอที สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประะธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่เป็นผู้สนับสนุนหลักทางการเงินแก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทร คมนาคมและสนับสนุนนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติของภาครัฐเพื่อให้บริการอินเตอร์ เน็ตความเร็วสูง อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศในด้านต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการให้บริการทางการเงิน ครบวงจรของ กรุงศรี ซึ่งรวมถึงการให้บริการลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ พัฒนาประเทศเช่น บมจ. ทีโอที”

นายคิม ชุง หว่อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในการปล่อยสินเชื่อให้กับ ทีโอที ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของธนาคาร ในการมีส่วนร่วมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อ เนื่องและยั่งยืน โดยเป็นการผลักดันการเดินหน้าโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เป็นครั้งแรก อันก่อให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งชาติ”

สำหรับการจัดหาแหล่งเงินกู้ สำหรับโครงการ 3G นี้ ทีโอที ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นอร์ตันโรส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและทางกฏหมาย ตามลำดับ โดยทีมที่ปรึกษาได้ร่วมกับคณะทำงานของ ทีโอที ในการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มสถาบันการเงินและเจรจาสัญญาเงินกู้ ซึ่งได้ทำการคัดเลือก บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบมจ.ธนาคารยูโอบี จากกลุ่มสถาบันการเงิน 4 กลุ่มหลักที่ประกอบไปด้วยสถาบันการเงินในประเทศจำนวน 8 แห่ง โดยยึดหลักข้อเสนอทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อ ทีโอที สูงสุด รวมทั้งมีข้อกำหนดที่เป็นภาระและมีผลกระทบแก่ บมจ.ทีโอที ในการดำเนินโครงการ 3G น้อยที่สุด โดยสินเชื่อในครั้งนี้ มีระยะเวลา 10 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีแรก และระยะเวลาผ่อนชำระคืนหนี้ 8 ปี ซึ่งต้องชำระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน รวมทั้งหมด 16 งวด

ในเบื้องต้น งบประมาณรวมของโครงการสร้างโครงข่าย 3G นั้นอยู่ที่ 19,980 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของการประมูลงานสร้างโครงข่าย 3G ที่ตั้งราคากลางไว้ที่ 17,440 ล้านบาท และมีสัดส่วนเงินกู้อยู่ที่ 15,850 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจาก ทีโอที ได้เปิดประมูลแบบ e-auction ผลปรากฏว่าราคาที่ชนะเลิศจากการประมูลต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ราคาประมูล e-auction วงเงินเซ็นสัญญาจากการประมูลที่มีค่าลดลงจากราคากลาง เหลือ 15,999.50 บาท ส่งผลให้วงเงินลงทุนรวมทั้งหมดมีมูลค่าลดลงเหลือ 18,539.50 ล้านบาท และมีสัดส่วนเงินกู้ที่ 14,707 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ภายใต้แบรนด์ “ทีโอที 3G” บนคลื่น 2100 Mhz ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ International Mobile Telecommunications 2000,IMT-2000 ภายใต้กลุ่มของ International Telecommunication Union (ITU) มีลูกค้าผู้ใช้บริการประมาณ 200,000 เลขหมาย โดยตั้งเป้าหมายปี 2554 จะมีลูกค้า ประมาณ 1.3 ล้านเลขหมาย และเพิ่มเป็น 7 ล้านเลขหมายในปี 2558 มีส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า 8 %.

-ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทีโอที โทรศัพท์ 0 2505 1212 โทรสาร 0 2574 9541

-กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 2296 2443-4 โทรสาร 0 2683 1271

-ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ บมจ.ธนาคารยูโอบี โทร. 0 2343 4972


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.