Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 เมษายน 2556 ICT ไทยเริ่ด++ เปิดเผยได้ร่วมมือถือกับ 5 5 ชาติอาเซียน ทำแผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (เชื่อมต่อข้อมูลหากัน)
ประเด็นหลัก

 นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน ในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีกรอบการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ การกำหนดเป้าหมายเป็นแนวทางและแผนการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ สำหรับพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่จะยอมรับร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้แผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนนี้ เป็นกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมาชิกอาเซียน รองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริการของแต่ละประเทศในอาเซียน_____________________________________
ICT จับมือ 5 ชาติอาเซียนจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


       นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน ในการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีกรอบการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ การกำหนดเป้าหมายเป็นแนวทางและแผนการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ สำหรับพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
        กำหนดแอพพลิเคชั่นบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศ
        พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน ICT ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่จะยอมรับร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้แผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนนี้ เป็นกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมาชิกอาเซียน รองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริการของแต่ละประเทศในอาเซียน

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000043527&Keyword=%e4%cd%ab%d5%b7%d5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.