Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

3 เมษายน 2556 (ทุกคนต้องมีส่วนแล้วนะครับ) เตรียมแก้ไขจริงร่างพ.ร.บ.คอมพ์เวอร์ชั่นอัพเกรด หวังเอาผิดรอบได้++


ประเด็นหลักนางสุรางคณา กล่าวว่า เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้มีความรอบคอบ และคำนึงถึงทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาลักษณะเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นโดยเชิญบุคลากรจากทั้งกลุ่มผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบังคับใช้กฎหมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน    และแบ่งปันมุมมองหรืออุปสรรคหรือปัญหาในทางปฏิบัติ และรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำเสนอต่อกระทรวงไอซีที ซึ่งมีบทบาทหลักในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยความคิดเห็นที่ได้จากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 คณะทำงานจะนำไปใช้ในการปรับปรุงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 แล้วเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายใน 3 เดือน จากนั้นจะนำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เห็นชอบ ภายใน 6 เดือนนับจากนี้

________________________________________


สัมมนารับฟังความเห็นปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพ์ 2550


สพธอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ความสมดุลระหว่างเสรีภาพ กับความมั่นคงปลอดภัย” เพื่อให้กฎหมายฉบับดังกล่าวมีความเป็นสากล และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบทของสังคมไทย


วันนี้ (3 เม.ย.) ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ: ความสมดุลระหว่างเสรีภาพ กับความมั่นคงปลอดภัย” นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. กล่าวว่า การจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมาย ไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการมากจนเกินไป และเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับการประกอบกิจการและการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2550

นางสุรางคณา กล่าวว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 พบว่า มีการเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้มีการทบทวนหลักการของกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงเพิ่มเติมส่วนที่กฎหมายปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมหรือรองรับ ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)  มอบหมายให้ สพธอ.ศึกษาถึงสภาพปัญหา ข้อขัดข้อง และแนวทางการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมไทย เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการติดต่อสื่อสารอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ

นางสุรางคณา กล่าวว่า เพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้มีความรอบคอบ และคำนึงถึงทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาลักษณะเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นโดยเชิญบุคลากรจากทั้งกลุ่มผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบังคับใช้กฎหมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน    และแบ่งปันมุมมองหรืออุปสรรคหรือปัญหาในทางปฏิบัติ และรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำเสนอต่อกระทรวงไอซีที ซึ่งมีบทบาทหลักในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยความคิดเห็นที่ได้จากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 คณะทำงานจะนำไปใช้ในการปรับปรุงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 แล้วเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายใน 3 เดือน จากนั้นจะนำความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เห็นชอบ ภายใน 6 เดือนนับจากนี้

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 ผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เม.ย.56 ตามลิงก์นี้ http://www.etda.or.th/law_seminar/

http://www.dailynews.co.th/technology/195033

________________________________สพธอ.เล็งอีก3ปีใช้พ.ร.บ.คอมพ์ใหม่

โดย : วริยา คำชนะ


‘สพธอ.’ เผยเตรียมแก้ไขจริงร่างพ.ร.บ.คอมพ์เวอร์ชั่นอัพเกรด ก่อนทำประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายภายใน 3 เดือน

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เผยความคืบหน้าการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ว่า ขณะนี้การรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่ม หรือโฟกัสกรุ๊ปที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปคือลงมือแก้ไขจริงโดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 10 คน โดยภายใน 3 เดือนจากนี้เชื่อว่าจะทำประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายได้ ฉบับสมบูรณ์จะเสร็จภายใน 6 เดือน

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130403/498684/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8
%AD.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%813%E0%B8%9B%
E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%84%E0%B8
%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.