Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 พฤษภาคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) กสทช.ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเซตทอปบ็อกซ์!! จะเริ่มแจกคูปองส่วนลดเงินสดใบละ 690 บาท จำนวน 22 ล้านครัวเรือน จะเริ่มแจกคูปองได้ต้นปี 2557


ประเด็นหลัก


พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า สำหรับการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิทัลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินเริ่มต้นการประมูลแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ได้แก่ ปีแรก จำนวน  50%  ปีที่ 2  จำนวน 30%  ปีที่ 3  จำนวน 10% และปีที่ 4 จำนวน 10% ส่วนเงินที่ได้เพิ่มเติมจากการเคาะแบ่งจ่าย 6 งวด ดังนั้นการแจกคูปองส่วนลดเงินสดใบละ 690 บาท สำหรับซื้อกล่องเซตทอปบ็อกซ์หรือกล่องแปลงสัญญาณ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบดิจิทัล จำนวน 22 ล้านครัวเรือน จะเริ่มแจกคูปองได้ต้นปี 2557 หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล นอกจากนี้ กสท.ได้อนุมัติร่างประกาศเรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะขอความเห็นชอบที่ประชุม กสทช.เพื่อนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ประกอบการจะเริ่มจำหน่ายกล่องเซตทอปบ็อกซ์ ได้.______________________________________'กสท.'แจงคูปองซื้อ 'เซตทอปบ็อกซ์' ปี 57


กสท.เดินเครื่องอนุมัติ ร่างประมูลทีวีดิจิทัลธุรกิจ 24 ช่อง นำสู่เวทีประชาพิจารณ์ หนุนคูปองส่วนลด 690 บาท เริ่มแจกต้นปี 57

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท.อนุมัติร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จำนวน 24 ช่อง โดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม กสทช.วันที่ 22 พ.ค. 56 นี้เพื่อขอความเห็นชอบนำไปเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์)

ทั้งนี้สาระร่างประกาศกำหนดเงื่อนไขประมูลธุรกิจ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินการันตี 10% ของราคาเริ่มต้นประมูลช่องนั้น ๆ  และต้องเคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ล้านบาท สำหรับช่องเด็ก ช่องข่าวเพิ่มครั้งละ 2 ล้านบาท ช่องทั่วไปครั้งละ 5 ล้านบาท และช่องคุณภาพสูง (ไฮเดฟ) ครั้งละ 10 ล้านบาท  นอกจากนี้จะแบ่งกลุ่มการประมูลเป็น 4 กลุ่ม และไม่ได้ประมูลพร้อมกัน โดยใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี

พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า สำหรับการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิทัลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินเริ่มต้นการประมูลแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ได้แก่ ปีแรก จำนวน  50%  ปีที่ 2  จำนวน 30%  ปีที่ 3  จำนวน 10% และปีที่ 4 จำนวน 10% ส่วนเงินที่ได้เพิ่มเติมจากการเคาะแบ่งจ่าย 6 งวด ดังนั้นการแจกคูปองส่วนลดเงินสดใบละ 690 บาท สำหรับซื้อกล่องเซตทอป
บ็อกซ์หรือกล่องแปลงสัญญาณ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีระบบดิจิทัล จำนวน 22 ล้านครัวเรือน จะเริ่มแจกคูปองได้ต้นปี 2557 หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล นอกจากนี้ กสท.ได้อนุมัติร่างประกาศเรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะขอความเห็นชอบที่ประชุม กสทช.เพื่อนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ประกอบการจะเริ่มจำหน่ายกล่องเซตทอปบ็อกซ์ ได้.http://www.dailynews.co.th/technology/204883

____________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.