Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤษภาคม 2556 ผู้ที่ยังใช้ TRUEMOVE และ GSM1800 หลังหมดสัปทาน CAT ไม่สามารถออกPROใหม่ (ดูแลคุณภาพเท่านั้น) หลังจากนั้นหากลูกค้ายังไม่ออกหลังปี57 จะถูกโอนย้ายไปผู้ให้บริการที่ชนะการประมูลคลื่นรายใหม่ประเด็นหลักส่วนการกำหนดวันสิ้นสุดการออกดูแลลูกค้าในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะสอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดประมูลคลื่น 1800 ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องยอมรับเงื่อนไขว่า ต้องรับโอนลูกค้าที่คงค้างดังกล่าวไปอยู่ในระบบด้วย

"กรอบการให้ดูแลลูกค้ายังไม่กำหนด แต่ช่วงเวลาต้องเสร็จพอดีกับการประมูลคลื่น 1800 อย่างช้าต้องไม่เกินปลายปี 2557 และระหว่างนี้ ช่วงที่ผู้ให้บริการรายเดิมได้สิทธิดูแลลูกค้าก็ควรห้ามรับลูกค้าใหม่ ห้ามออกแพ็คเกจใหม่ และต้องการรับผิดชอบคุณภาพการให้บริการ การให้บริการจะต้องทำไปจนกว่าจะจัดประมูลคลื่นที่ให้บริการอยู่จนแล้วเสร็จ"

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า วันที่ 4 มิ.ย.นี้จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้คลื่น 1800 ในปัจจุบันประกอบด้วยบริษัท ทรูมูฟ ดีพีซี และกสท มาหารือเพื่อระดมความเห็นเสนอทางออกสำหรับเยียวยาลูกค้าผู้ใช้บริการ จากนั้นจะนำเสนอบอร์ดกสทช. วันที่ 19 มิ.ย. เพื่อนำไปสู่การเปิดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ และประกาศบังคับใช้ต่อไป______________________________________


เคาะแผนอุ้มลูกค้าคลื่น1800-เอกชนถก4มิ.ย.


บอร์ดกทค.ลงมติเห็นชอบหลักการผ่านร่างประกาศดูแลลูกค้า 1800 ทรูมูฟ-ดีพีซี เรียก "ทรูมูฟ ดีพีซี กสท" หารือทางออกเยียวยาลูกค้า 4 มิ.ย.นี้

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกทค.วานนี้ (29 พ.ค.) มีมติเห็นชอบหลักการในร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการ กรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ตามที่คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่าน และสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเสนอเข้ามาของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ที่อนุญาตให้บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) ให้บริการในระบบ 2จี โดยจะสิ้นสุดสัมปทานวันที่ 16 ก.ย.2556

สาระสำคัญอยู่ที่การกำหนดให้เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้วต้องให้รัฐวิสาหกิจที่ถือครองคลื่นความถี่เดิมคืนคลื่นแก่ กสทช. และการต้องให้รัฐวิสาหกิจผู้ถือครองสัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ปัจจุบัน หรือบริษัทเอกชนที่ให้บริการคลื่นความถี่อยู่ในปัจจุบัน ดำเนินแผนคุ้มครองผู้บริโภคราว 17 ล้านรายที่ยังคงค้างอยู่ในระบบให้ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดเหตุการณ์ซิมดับ ร่างประกาศดังกล่าวจะนำเข้าที่ประชุม กสทช.วันที่ 19 มิ.ย.หลังจากนั้นเดือนมิ.ย.คาดว่าจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ได้เสร็จ เดือนก.ค. จะนำไปบังคับใช้และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้

รายละเอียดของประกาศ บอร์ดกทค.ได้อาศัยอ้างอิงตามอำนาจมาตรา 27 83 และ 84 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศฉบับนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการให้บริการอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขคุ้มครองผู้บริโภค และบริการโทรคมนาคมถือเป็นบริการสาธารณะ การให้บริการต้องคงอยู่

ส่วนการกำหนดวันสิ้นสุดการออกดูแลลูกค้าในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะสอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดประมูลคลื่น 1800 ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องยอมรับเงื่อนไขว่า ต้องรับโอนลูกค้าที่คงค้างดังกล่าวไปอยู่ในระบบด้วย

"กรอบการให้ดูแลลูกค้ายังไม่กำหนด แต่ช่วงเวลาต้องเสร็จพอดีกับการประมูลคลื่น 1800 อย่างช้าต้องไม่เกินปลายปี 2557 และระหว่างนี้ ช่วงที่ผู้ให้บริการรายเดิมได้สิทธิดูแลลูกค้าก็ควรห้ามรับลูกค้าใหม่ ห้ามออกแพ็คเกจใหม่ และต้องการรับผิดชอบคุณภาพการให้บริการ การให้บริการจะต้องทำไปจนกว่าจะจัดประมูลคลื่นที่ให้บริการอยู่จนแล้วเสร็จ"

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า วันที่ 4 มิ.ย.นี้จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้คลื่น 1800 ในปัจจุบันประกอบด้วยบริษัท ทรูมูฟ ดีพีซี และกสท มาหารือเพื่อระดมความเห็นเสนอทางออกสำหรับเยียวยาลูกค้าผู้ใช้บริการ จากนั้นจะนำเสนอบอร์ดกสทช. วันที่ 19 มิ.ย. เพื่อนำไปสู่การเปิดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ และประกาศบังคับใช้ต่อไป

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130530/508321/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%
B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%
A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E
0%B9%88%E0%B8%991800-
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%814%E0%B8%A1%E0
%B8%B4.%E0%B8%A2..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.