Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 กรกฎาคม 2556 ICT มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ป้องกัน ปราบปรามเว็บไซต์อันตราย (สร้างกลไกเพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายขับเคลื่อน)ประเด็นหลัก “สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 204 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระดับขั้นต้น จำนวน 149 คน และรุ่นที่ 2 ระดับขั้นกลาง จำนวน 55 คน ทั้งนี้ กระทรวงฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยเป้าหมายต่อไป กระทรวงไอซีทีจะยังคงเดินหน้าให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อป้องกันและก้าวทันต่อภัยคุกคามทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป” นายไชยยันต์ฯ กล่าว

______________________________________


“ไอซีที”จัด"เวิร์คช็อป"ปราบเว็บอันตราย


ก.ไอซีที มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ป้องกัน ปราบปรามเว็บไซต์อันตราย


วันนี้ (10 ก.ค.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์อันตรายต่างๆ ว่า ปัจจุบันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนมากขึ้น การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนชาวไทยจึงมากขึ้นด้วย การหาแนวทางการแก้ไข รวมถึงการป้องกัน ปราบปรามด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการทางกฎหมาย และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การลดความรุนแรง หรือสกัดกั้นความเสียหายอย่างทันต่อเหตุการณ์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่กระทรวงไอซีทีต้องดำเนินการ


 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ ใช้อำนาจในการบังคับใช้ตามกฎหมาย ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านการสืบสวนและสอบสวน ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีเพื่อมาบูรณาการในการปฏิบัติงานดังกล่าว และในทางปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานร่วมมือกันหรือความตกลงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการประสาน อำนวยการ ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เกิดความคล่องตัวสอดรับในการทำงาน และมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะรูปแบบที่ทันสมัยและมีการใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน


 ดังนั้นกระทรวงไอซีที จึงต้องเร่งสร้างกลไกเพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายขับเคลื่อนไป รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ โดยจัดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงหลักการวิเคราะห์และตรวจสอบการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อสามารถสนับสนุนการตรวจสอบการกระทำอันละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


 “สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 204 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระดับขั้นต้น จำนวน 149 คน และรุ่นที่ 2 ระดับขั้นกลาง จำนวน 55 คน ทั้งนี้ กระทรวงฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยเป้าหมายต่อไป กระทรวงไอซีทีจะยังคงเดินหน้าให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อป้องกันและก้าวทันต่อภัยคุกคามทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป” นายไชยยันต์ฯ กล่าว

http://www.dailynews.co.th/technology/218157

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.