Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มีนาคม 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุ ขอความร่วมมือสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วย


ประเด็นหลัก
______________________________________
?สถิติฯ เร่งสำรวจตลาด อี-คอมเมิร์ซ?


สถิติฯ เร่งเก็บข้อมูลกลุ่มธุรกิจอี -คอมเมิร์ซ หวังทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและพัฒนาการของการประกอบการ ทั้งประเภทธุรกิจ จำนวนคน การตลาด มูลค่าการขาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน


นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า ระหว่างช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและพัฒนาการของการประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซทั่วประเทศโดยจะสำรวจทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทำจำนวนคนทำงาน การตลาด ค่าใช้จ่ายมูลค่าการขาย การชำระเงินการจัดส่งสินค้า ความต้องการบุคลากรตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่สถานประกอบการหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์และจัดการกองทุนรวมที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุน

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อาทิ ภาครัฐโดย กระทรวงไอซีที จะนำไปจัดทำแผนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีทั้งในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์ ใช้ในการจัดหามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จัดทำแผนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศหรือในส่วนของผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้หรือขยายตลาดและฐานลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้

สำหรับภาคประชาชนจะได้ประโยชน์จากการได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกมั่นใจ เป็นธรรม และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงจึงขอความร่วมมือสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วย

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/219510/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF+%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94+%E0%B8%AD%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.