Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มีนาคม 2557 ประธานวุฒิสภา ขอความร่วมมือ กสทช.และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น สริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาให้แก่เครือข่ายของวุฒิสภา และประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


ประเด็นสั้นสนง.เลขาฯ วุฒิสภาหารือ กสทช.รับมือเลือกตั้ง ส.ว.
       นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ กสทช.และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น พร้อมกล่าวว่า หลัจากที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 นี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาให้แก่เครือข่ายของวุฒิสภา และประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดจะจัดประชุมขึ้นทั่วประเทศhttp://astvmanager.com/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000026949&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.