Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 เมษายน 2557 ICT โรดโชว์เตือนภัยพิบัติทั่วประเทศ!! ศูนย์เตือนภัยฯ.สมศักดิ์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกับเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกภูมิภาค รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 มี.ค.57 ที่ จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 เม.ย.57 ที่จ.พิจิตร ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 เม.ย.57 ที่จ.สระแก้ว ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 พ.ค.57 ที่จ.สงขลา และครั้งที่ 5 วันที่ 4-5 มิ.ย.57 ที่จ.ศรีสะเกษ


ประเด็นหลัก


ด้าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยฯ กล่าวว่า การจัดทำโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย เพื่อให้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและประชาชนทั่วไป ได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและ

ระบบการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยฯ รวมทั้งเข้าใจขึ้นตอนและวิธีการแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจถึงการใช้งานการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ศูนย์เตือนภัยฯ ได้ติดตั้งไว้ตามพื้นที่เสี่ยงภัย

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เตือนภัยฯ กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจให้ถูกต้อง ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกภูมิภาค รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 มี.ค.57 ที่ จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 เม.ย.57 ที่จ.พิจิตร ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 เม.ย.57 ที่จ.สระแก้ว ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 พ.ค.57 ที่จ.สงขลา และครั้งที่ 5 วันที่ 4-5 มิ.ย.57 ที่จ.ศรีสะเกษ

______________________________________


?ก.ไอซีที โรดโชว์เตือนภัยพิบัติทั่วประเทศ??ก.ไอซีที โรดโชว์เตือนภัยพิบัติทั่วประเทศ??ก.ไอซีที โรดโชว์เตือนภัยพิบัติทั่วประเทศ??ก.ไอซีที โรดโชว์เตือนภัยพิบัติทั่วประเทศ?
ก.ไอซีที ส่ง ศูนย์เตือนภัยพิบัติ เดินสายเผยแพร่ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติและระบบเตือนภัยแก่เครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศ หวังให้ประชาชนตื่นตัวช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด


นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที นอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัย และกระจายข่าวความรุนแรงของภัยพิบัติ การสิ้นสุดของภัยพิบัติผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว ยังมีหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ กระบวนการแจ้งเตือนภัย สร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย

สำหรับ เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์เตือนภัยฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเตือนภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สระบุรี และนครปฐม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถจัดการและดูแลตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบเตือนภัยต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนทั่วประ

เทศกว่า 2 แสนคนที่สามารถให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารด้านภัยพิบัติธรรมชาติมายังศูนย์เตือนภัยฯ ผ่านทางระบบสื่อสารต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรศัพท์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์เตือนภัยฯ ได้นำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายฯ ถือเป็นข้อมูลเหตุการณ์จริงในพื้นที่ไปวิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในทิศทางเดียวกัน ศูนย์เตือนภัยฯ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยฯ กล่าวว่า การจัดทำโครงการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย เพื่อให้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและประชาชนทั่วไป ได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและ

ระบบการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยฯ รวมทั้งเข้าใจขึ้นตอนและวิธีการแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจถึงการใช้งานการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ศูนย์เตือนภัยฯ ได้ติดตั้งไว้ตามพื้นที่เสี่ยงภัย

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เตือนภัยฯ กับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจให้ถูกต้อง ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกภูมิภาค รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 มี.ค.57 ที่ จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 เม.ย.57 ที่จ.พิจิตร ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 เม.ย.57 ที่จ.สระแก้ว ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 พ.ค.57 ที่จ.สงขลา และครั้งที่ 5 วันที่ 4-5 มิ.ย.57 ที่จ.ศรีสะเกษ


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/227634/%E0%B8%81.%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.