Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 พฤศจิกายน 2557 สตง.พบว่า กสทช. 11 คน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 61.57 ล้านบาท โดย กสทช.เศรษฐพงศ์ เป็นแชมป์ 13,102,013.50 บาท (จำนวน 18 ครั้ง 122 วัน)

ประเด็นหลัก


สตง.พบว่า กสทช. 11 คน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 61.57 ล้านบาท รวม 632 วัน 105 ครั้ง มากสุด

1.พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ จำนวน 13,102,013.50 บาท (จำนวน 18 ครั้ง 122 วัน)
2.พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ จำนวน 12,031,263.57 บาท (จำนวน 20 ครั้ง 129 วัน ในปี 2555 เดินทางไปต่างประเทศสูงสุด 17 ครั้ง)
3.พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี จำนวน 7,263,252 บาท
4.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตภาษ์นันท์ จำนวน 6,088,684 บาท
5.พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ จำนวน 5,517,250 บาท
6.พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร จำนวน 5,333,514 บาท
7.พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า จำนวน 4,436,078.57 บาท
8.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ จำนวน 4,133,915.15 บาท
9.รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ จำนวน 1,528,769.37 บาท
10.น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ จำนวน 1,526,050 บาท
11.นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา จำนวน 629,466 บาท (จำนวน 2 ครั้ง 8 วัน )


______________________________พบ 11 กสทช.เบิกค่าใช้จ่าย ตปท.ปีเดียว 632 วัน 61.5 ล.-“เศรษฐพงศ์”แชมป์

เขียนวันที่ วันเสาร์ ที่ 01 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.เขียนโดยisranewsหมวดหมู่ข่าวทั่วไปศูนย์ข่าวสืบสวน | ข่าว | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | รายงาน-สกู๊ปTagsกสทช. | การเดินทางไปต่างประเทศ
DecreaseIncreaseFont size Send Print

รายงานลับ!สตง.พบ 11 กสทช.เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศปีเดียว 632 วัน 61.5 ล้านจากยอด ปี 56 รวม 250.26 ล้าน 2 อรหันต์“เศรษฐพงศ์-พีระพงษ์”แชมป์บิน 18-20 ครั้งกว่า 4 เดือน ใช้ คนละ 13.1 - 12 ล้าน

PIC-nbtc-1-11-57 1

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ได้ตรวจพบงบ ของสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปีงบประมาณ 2556 พบว่า มีค่าใช้จ่ายจำนวน 3,311 ล้านบาท ในจำนวนนี้มากสุด คือ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 1,859 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 1,859 ล้านบาท มี 8 รายการ มากสุด

1.ค่าจ้างที่ปรึกษา 329.54 ล้านบาท
2.ค่าใช้จ่ายด้านการประสัมพันธ์ 291.12 ล้านบาท
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 250.26 ล้านบาท

สตง.ตรวจพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางไปต่างประเทศ 250.26 ล้านบาทนั้น เพิ่มจากปี 2555 จำนวน 43.69 ล้านบาท คิดเป็น 21.15% และในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ กสทช. 11 คน จำนวน 61.57 ล้านบาท นอกจากนี้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในต่างประเทศไว้ในค่าจ้างที่ปรึกษาอีก 53.98 ล้านบาท ซึ่งหากนำไปรวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศตามบัญชีจำนวน 250.26 ล้านบาท จะทำให้ มีค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในต่างประเทศถึง 304.24 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสูงเป็นอันดับสอง (อันดับหนึ่งคือ ค่าจ้างที่ปรึกษา)

สตง.พบว่า กสทช. 11 คน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 61.57 ล้านบาท รวม 632 วัน 105 ครั้ง มากสุด

1.พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ จำนวน 13,102,013.50 บาท (จำนวน 18 ครั้ง 122 วัน)
2.พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ จำนวน 12,031,263.57 บาท (จำนวน 20 ครั้ง 129 วัน ในปี 2555 เดินทางไปต่างประเทศสูงสุด 17 ครั้ง)
3.พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี จำนวน 7,263,252 บาท
4.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตภาษ์นันท์ จำนวน 6,088,684 บาท
5.พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ จำนวน 5,517,250 บาท
6.พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร จำนวน 5,333,514 บาท
7.พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า จำนวน 4,436,078.57 บาท
8.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ จำนวน 4,133,915.15 บาท
9.รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ จำนวน 1,528,769.37 บาท
10.น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ จำนวน 1,526,050 บาท
11.นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา จำนวน 629,466 บาท (จำนวน 2 ครั้ง 8 วัน )

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศของ พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ มากกว่า นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา จำนวน 12.47 ล้านบาท คิดเป็น 20.79 เท่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ กสทช. 11 คน จำนวน 61.57 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1.41 ล้านบาท ค่าที่พัก 14.28 ล้านบาท ค่าพาหนะ จำนวน 14.64 ล้านบาท และค่าใช้อื่น จำนวน 31.24 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นนั้นเป็นค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่สำนักงาน กสทช.ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้

ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งจำนวน 11.21 ล้านบาท นั้น กสทช.ผู้มีอัตราค่าเช่าสูงสุด 2 อันดับแรก คือ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี จำนวน 1.19 ล้านบาท รองลงมา พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ และ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร จำนวน 1.10 ล้านบาทต่อปี

ค่ารับรอง จำนวน 7.52 ล้านบาท ผู้มีค่าใช้จ่ายค่ารับรองสูงสุด 2 อันดับแรก คือ พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ และ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ จำนวน 1.80 ล้านบาท และ 1.30 ล้านบาท กสทช.ผู้มีค่าใช้จ่ายค่ารับรองน้อยสุดคือ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ จำนวน 0.07 ล้านบาท

http://www.isranews.org/isranews-news/item/34060-nbtc_889.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.