Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤศจิกายน 2557 นายกรัฐมนตรี.ประยุทธ์ ลงนามตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ Thai PBS ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และน.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
ประเด็นหลัก
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคล จำนวน 4 คน เป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.57 เป็นต้นไป  ดังนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และน.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ

ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม


______________________________
12 พ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแทนตำแหน่งที่ว่าง จากที่ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 บัญญัติให้กรรมการนโยบายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อกรรมการนโยบายพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย และให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อคณะกรรมการนโยบายในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคล จำนวน 4 คน เป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.57 เป็นต้นไป  ดังนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และน.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ

ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ


http://www.naewna.com/business/130629

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.