Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 พฤศจิกายน 2557 กสทช.สุภิญญา ระบุ โดยการแก้ไขร่างจัดลำดับบริการโทรทัศน์ เพื่อต้องการให้กล่องทีวีทุกรุ่นในประเทศไทยเรียงลำดับเลขช่องให้ตรงกัน คือ นำช่องทีวีดิจิตอลมาเรียงไว้ก่อนที่หลายเลขช่อง 1-36 เพื่อประโยชน์ของคนดูจะจำเลขช่องได้ง่าย รวมทั้งแยกได้ว่าอะไรเป็น เพย์ทีวี หรือฟรีทีวีประเด็นหลักน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 51/2557 ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย.นี้ มีวาระน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนดำเนินการส่งให้ที่ประชุม กสทช.พิจารณา ก่อนลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป
     
       โดยการแก้ไขร่างประกาศฉบับนี้ เพื่อต้องการให้กล่องทีวีทุกรุ่นในประเทศไทยเรียงลำดับเลขช่องให้ตรงกัน คือ นำช่องทีวีดิจิตอลมาเรียงไว้ก่อนที่หลายเลขช่อง 1-36 เพื่อประโยชน์ของคนดูจะจำเลขช่องได้ง่าย รวมทั้งแยกได้ว่าอะไรเป็น เพย์ทีวี หรือฟรีทีวี
     
       “แน่นอนว่าย่อมมีเสียงคัดค้านจากผู้ประกอบการดาวเทียม แต่เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อวงการโทรทัศน์ไทย เพราะอย่างไรทุกกล่องดาวเทียมต้องสามารถรับชมฟรีทีวีได้อยู่แล้ว จะได้เกิดความเข้าใจง่ายไม่สับสน ที่สำคัญคือ ต้องหาจุดสมดุลที่ลงตัว เพราะไม่อยากให้มีการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป”
     

______________________________


กสท.เตรียมแก้ไขประกาศเรียงเลขช่อง        “สุภิญญา” แนะจับตาการประชุมบอร์ด กสท. จันทร์ 24 พ.ย. มีวาระน่าจับตา ได้แก่ การแก้ไขประกาศเรียงเลขช่องบนกล่องดาวเทียม และเคเบิล รวมถึงร่างรวมกลุ่มสื่อ เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากกว่าการเข้าไปควบคุม
     
       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 51/2557 ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย.นี้ มีวาระน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนดำเนินการส่งให้ที่ประชุม กสทช.พิจารณา ก่อนลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป
     
       โดยการแก้ไขร่างประกาศฉบับนี้ เพื่อต้องการให้กล่องทีวีทุกรุ่นในประเทศไทยเรียงลำดับเลขช่องให้ตรงกัน คือ นำช่องทีวีดิจิตอลมาเรียงไว้ก่อนที่หลายเลขช่อง 1-36 เพื่อประโยชน์ของคนดูจะจำเลขช่องได้ง่าย รวมทั้งแยกได้ว่าอะไรเป็น เพย์ทีวี หรือฟรีทีวี
     
       “แน่นอนว่าย่อมมีเสียงคัดค้านจากผู้ประกอบการดาวเทียม แต่เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อวงการโทรทัศน์ไทย เพราะอย่างไรทุกกล่องดาวเทียมต้องสามารถรับชมฟรีทีวีได้อยู่แล้ว จะได้เกิดความเข้าใจง่ายไม่สับสน ที่สำคัญคือ ต้องหาจุดสมดุลที่ลงตัว เพราะไม่อยากให้มีการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป”
     
       ส่วนวาระเดิมที่ค้างการพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้วน่าสนใจจับตา ได้แก่ การออก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ซึ่งร่างนี้ฯ ได้เสริมบทบาทองค์กรวิชาชีพ โดยที่ กสทช. ไม่ได้เข้าไปแทรกแซง แต่อาจมีจุดยึงโยงบ้างในกรณีที่เข้าข่ายการทำผิดกฎหมาย แต่หากเรื่องไหนเกี่ยวข้องด้านจริยธรรม จะให้ส่งเสริมวิชาชีพสื่อเข้ามากำกับดูแลกันเองซึ่งน่าจะเป็นหนทางที่ดี
     
       “ในเวลานี้ที่อำนาจรัฐต่างๆ พยายามจะเข้ามาควบคุมสิทธิเสรีภาพสื่อ น่าจะเป็นจุดกระตุ้นสำคัญที่สื่อควรจะเร่งรวมตัวกัน และมีมาตรการกำกับดูแลตนเองตามกรอบจรรยาบรรณ ซึ่ง กสทช. มีหน้าที่ และควรต้องส่งเสริม รวมทั้งร่างฯ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมนั้น ซึ่งอย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติจริงต่อไป”
     
       ทั้งนี้ ในที่ประชุมเตรียมพิจารณาร่างประกาศฯ สำคัญหลายฉบับได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... การแก้ไข (ร่าง) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
     
       ส่วนวาระอื่นๆ น่าติดตาม ได้แก่ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต มาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 วาระเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องต่อการรับชมทีวีดิจิตอลในแพลตฟอร์มอื่นๆ และวาระการรายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ทั้งหมดติดตามผลการประชุมได้วันจันทร์นี้
     


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000134940

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.