Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 มกราคม 2558 (เกาะติดการประมูล4G) ICT.พรชัย ระบุ กสทช. ยังคงสามารถจัดการประมูล4Gได้ โดยต้องงมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลตรวจว่ามีคลื่นความมั่นคงหรือไม

ประเด็นหลัก


นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลและกระทรวงไอซีทีขัดขวางการจัดประประมูล 4จี ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ว่า กระทรวงไอซีทียืนยันจะไม่เข้าไปแทรกแซงการจัดประมูล 4จี โดยยังให้อำนาจเต็มในการกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดการประมูล ให้ใบอนุญาต และกำกับดูแล เป็นของ กสทช. ตามเดิม แต่ในส่วนของคลื่นย่านความถี่ใดที่จะนำไปใช้ในการจัดประมูล กสทช. จะต้องมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในบางย่านความถี่อาจจะกำหนดให้ไปให้รัฐเพื่อใช้งานด้านความมั่นคง

"ไม่ได้ขัดขวางการประมูลคลื่น 4G เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในการจัดทำแผนประมูล 4 จี ตามแผนของ กสทช. บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ กสทช. สามารถจัดทำแผนการประมูลได้ตามเดิม โดยที่คสช. ได้ให้ความชัดเจนแล้วว่าให้เดินหน้าต่อ"รมว.ไอซีทีกล่าว

ส่วนจะมีการเลื่อนการประมูล 4จี หรือไม่ให้เป็นสิทธิ์ของ กสทช. ทางรัฐบาล และกระทรวงไอซีที จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง_____________________________________________________
รมว.ไอซีทียืนยันไม่ขวางประมูล 4G
altนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลและกระทรวงไอซีทีขัดขวางการจัดประประมูล 4จี ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ว่า กระทรวงไอซีทียืนยันจะไม่เข้าไปแทรกแซงการจัดประมูล 4จี โดยยังให้อำนาจเต็มในการกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดการประมูล ให้ใบอนุญาต และกำกับดูแล เป็นของ กสทช. ตามเดิม แต่ในส่วนของคลื่นย่านความถี่ใดที่จะนำไปใช้ในการจัดประมูล กสทช. จะต้องมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในบางย่านความถี่อาจจะกำหนดให้ไปให้รัฐเพื่อใช้งานด้านความมั่นคง

"ไม่ได้ขัดขวางการประมูลคลื่น 4G เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในการจัดทำแผนประมูล 4 จี ตามแผนของ กสทช. บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ กสทช. สามารถจัดทำแผนการประมูลได้ตามเดิม โดยที่คสช. ได้ให้ความชัดเจนแล้วว่าให้เดินหน้าต่อ"รมว.ไอซีทีกล่าว

ส่วนจะมีการเลื่อนการประมูล 4จี หรือไม่ให้เป็นสิทธิ์ของ กสทช. ทางรัฐบาล และกระทรวงไอซีที จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

 ส่วนกรณีการจัดทำสติกเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท นายพรชัยกล่าวยืนยันว่า จัดทำตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามขั้นตอน และเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดทำ โดยขณะนี้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) แล้ว พร้อมคาดหวังให้สติกเกอร์ไลน์ค่านิยม 12 ประการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ด้วยการสร้างการจดจำค่านิยม 12 ประการ และนำไปปฏิบัติด้วยhttp://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260824:-4g&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.VK9zwMZAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.