Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มกราคม 2558 ออกหนังสือด่วน! ถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ห้ามข้าราชการใช้เครื่องมือราชการเล่นสังคมออนไลน์โดยผ่านเครื่องมือสือสารของราชการ ( ยกเว้นเพื่อการปฏิบัติราชการ)

ประเด็นหลัก       โดยมีใจความในหนังสือว่า “ด้วยกรมการปกครองได้รับแจ้งว่า มีบุคลากรภาครัฐบางรายใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารทางราชการที่ติดตั้งไว้ตามที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด หรือสำนักงานของกรมการปกครอง ไปใช้ในโปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่น โปรแกรมเฟซบุ๊ก ไลน์ อีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ โดยส่งข้อความหรือรูปภาพที่อาจเข้าข่ายความผิดอาญาหรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น รวมทั้งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


     
       เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครอง จึงขอกำหนดแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการกรมการปกครอง ดังนี้ 1. ให้บุคลากรของกรมการปกครองใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยยึดถือตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 2. ห้ามมิให้บุคลากรของกรมการปกครองใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการไปใช้ในทางส่วนตัวที่ใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ การส่งอีเมลที่เข้าข่ายความผิดอาญาหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นรวมถึงการกระทำผิดความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยเด็ดขาด
     
       3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารทางราชการของบุคลากรกรมการปกครองให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากมีบุคลากรกระทำความผิดจะถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย
_____________________________________________________
ออกหนังสือด่วน! ถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ห้าม ขรก.กรมการปกครองใช้เครื่องมือราชการเล่นเฟซบุ๊ก-ไลน์-ส่งเมล์ส่วนตัว


ออกหนังสือด่วน! ถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ห้าม ขรก.กรมการปกครองใช้เครื่องมือราชการเล่นเฟซบุ๊ก-ไลน์-ส่งเมล์ส่วนตัว
เผยแพร่หนังสือด่วนที่สุด จากกรมการปกครอง เลขที่ มท.0304 /ว 1515 ลงวันที่ 28 ม.ค.2558 ลงนามโดย นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง ส่งหนังสือมายังผู้ว่าราชการจังหวัดกรมการปกครองออกหนังสือด่วน! ถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ห้ามข้าราชการในสังกัดใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของราชการเล่นเฟซบุ๊ก-ไลน์ หรือส่งอีเมล์ส่วนตัว หลังถูกร้องเรียนใช้ไม่เหมาะสม หวั่นผิดอาญา ผู้ฝ่าฝืนมีความผิด และถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย
     
       วันนี้ (30 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุด จากกรมการปกครอง เลขที่ มท.0304/ว 1515 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558 ลงนามโดยนายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ
     
       โดยมีใจความในหนังสือว่า “ด้วยกรมการปกครองได้รับแจ้งว่า มีบุคลากรภาครัฐบางรายใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารทางราชการที่ติดตั้งไว้ตามที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด หรือสำนักงานของกรมการปกครอง ไปใช้ในโปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่น โปรแกรมเฟซบุ๊ก ไลน์ อีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ โดยส่งข้อความหรือรูปภาพที่อาจเข้าข่ายความผิดอาญาหรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น รวมทั้งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
     
       เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครอง จึงขอกำหนดแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการกรมการปกครอง ดังนี้ 1. ให้บุคลากรของกรมการปกครองใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยยึดถือตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด 2. ห้ามมิให้บุคลากรของกรมการปกครองใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการไปใช้ในทางส่วนตัวที่ใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ การส่งอีเมลที่เข้าข่ายความผิดอาญาหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นรวมถึงการกระทำผิดความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยเด็ดขาด
     
       3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารทางราชการของบุคลากรกรมการปกครองให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากมีบุคลากรกระทำความผิดจะถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย
     
       รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรก แต่มีการฝ่าฝืนจนกรมการปกครองต้องออกคำสั่งซ้ำอีกครั้ง โดยเมื่อปี 2555 ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือส่งไปยังผู้ว่าฯทั่วประเทศ แจ้งให้งดใช้เว็บไซต์ต่างประเทศจำนวน 10 รายการ รวมถึง facebook เนื้อหาเอกสารมีดังต่อไปนี้
     
       “ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555 พบว่าโดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก ปรากฏว่าเป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศและมีการเรียกใช้มากในลักษณะออนไลน์ เช่น www.facebook.com เป็นต้น การใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก
     
       ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์ และงดการใช้งานเว็บออนไลน์ เช่น www.facebook.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป”

http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000011774&Keyword=%A1%C3%C1%A1%D2%C3%BB%A1%A4%C3%CD%A7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.