Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

01 พฤษภาคม 2558 ไทยคม.ศุภจี ระบุ ได้จัดส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยรอบแรก ในวันที่ 29 เมษายนนี้โดยเราจะยังคงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่ค้าเพื่อดำเนินมาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ประเด็นหลัก


นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ไทยคมขอร่วมแสดงความเสียใจสำหรับความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งส่งผลให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินครั้งใหญ่ ในฐานะบริษัทดาวเทียมไทยได้เร่งเข้าพื้นที่และประสานหน่วยงานภาครัฐตลอดจนคู่ค้าของเราในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมในพื้นที่ประสบภัยเพราะในภาวะวิกฤต ไม่มีโครงข่ายสื่อสารใดจะมาทดแทนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ การมีระบบสื่อสารจะทำให้สามารถช่วยชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกมากโดยในขั้นต้นไทยคมได้จัดส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยรอบแรก ในวันที่ 29 เมษายนนี้โดยเราจะยังคงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่ค้าเพื่อดำเนินมาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป


_____________________________________________________

ไทยคมเร่งเชื่อมโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมในเนปาล
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เร่งเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารในพื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเนปาล เบื้องต้นจัดส่งอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียม พร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติการในเนปาลโดยทันทีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ไทยคมขอร่วมแสดงความเสียใจสำหรับความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งส่งผลให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินครั้งใหญ่ ในฐานะบริษัทดาวเทียมไทยได้เร่งเข้าพื้นที่และประสานหน่วยงานภาครัฐตลอดจนคู่ค้าของเราในการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมในพื้นที่ประสบภัยเพราะในภาวะวิกฤต ไม่มีโครงข่ายสื่อสารใดจะมาทดแทนระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ การมีระบบสื่อสารจะทำให้สามารถช่วยชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกมากโดยในขั้นต้นไทยคมได้จัดส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยรอบแรก ในวันที่ 29 เมษายนนี้โดยเราจะยังคงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่ค้าเพื่อดำเนินมาตรการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

การเข้าช่วยเหลือเพื่อกอบกู้โครงข่ายการสื่อสารในเหตุการณ์ภัยพิบัตินี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจการให้บริการโครงข่ายการสื่อสารที่เชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมทั้งในภาวะปกติ รวมถึงกรณีภัยพิบัติโดยเป็นการดำเนินความรับผิดชอบบนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิหน่วยงานสาขาของไทยคมในประเทศต่างๆ (Country Representatives), พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ ไทยคมในฐานะบริษัทดาวเทียมไทยได้นำระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้ในการกู้คืนระบบสื่อสารในช่วงที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มาแล้วในหลายเหตุการณ์เช่น เหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น, เหตุการณ์ไฟไหม้ศูนย์ผู้อพยพ อ.ขุนยวมจ.แม่ฮ่องสอน ในประเทศไทย, การเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนในประเทศจีน,การเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิชในนิวซีแลนด์และพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น

http://www.dailynews.co.th/it/317703

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.