Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 กรกฎาคม 2558 ICT หาความชัดเจนเกี่ยวกับคลื่นที่เหลืออีก 20เมกะเฮิร์ตซ ที่ DTAC ไม่ได้ใช้งานว่าควรเป็นสิทธิ์ของ CAT

ประเด็นหลัก

ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ความคืบหน้าในการหาข้อยุติเรื่องคลื่น 1800เมกะเฮิร์ตซ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ที่ต้องการให้กระทรวงไอซีทีหาความชัดเจนเกี่ยวกับคลื่นที่เหลืออีก 20เมกะเฮิร์ตซ ที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค คู่สัญญาสัมปทานมือถือไม่ได้ใช้งานว่าควรเป็นสิทธิ์ของ กสทตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะหมดอายุปี 2568 แทนที่จะหมดอายุในปี 2561 ตามสัญญาสัมปทานที่ทำกับดีแทคหรือไม่


___________________________________________
รมว.ไอซีที สั่งสรุปสิทธิ์คลื่น1800 เมกะเฮิร์ตซ


„รมว.ไอซีที สั่งสรุปสิทธิ์คลื่น1800 เมกะเฮิร์ตซ รมว.ไอซีที สั่งศึกษาแนวทางหาข้อยุติการถือสิทธิ์คลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ ตามที่ กสท ขอดำเนินการเองจำนวน 20 เมกะเฮิร์ตซ ในส่วนที่ดีแทคไม่ได้ใช้งาน ในการยืดอายุการถือสิทธิ์คลื่นถึงปี 2568


ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า ความคืบหน้าในการหาข้อยุติเรื่องคลื่น 1800เมกะเฮิร์ตซ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ที่ต้องการให้กระทรวงไอซีทีหาความชัดเจนเกี่ยวกับคลื่นที่เหลืออีก 20เมกะเฮิร์ตซ ที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค คู่สัญญาสัมปทานมือถือไม่ได้ใช้งานว่าควรเป็นสิทธิ์ของ กสทตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะหมดอายุปี 2568 แทนที่จะหมดอายุในปี 2561 ตามสัญญาสัมปทานที่ทำกับดีแทคหรือไม่ นายพรชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ได้ให้ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที ไปศึกษาความเป็นไปได้ว่ากระทรวงไอซีทีสามารถทำหนังสือสอบถามความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เนื่องจาก กสท ยืนยันว่าเหตุผลที่ต้องหมดอายุในปี 2568 นั้นเป็นการตีความตามรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งในขณะนั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ยังไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้น “ตอนนี้ได้เร่งดำเนินการกับคลื่นที่เหลือออยู่โดยปลัดไอซีทีต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนว่าเราจะขอความเห็นกับศาลได้หรือไม่ ซึ่งทุกฝ่ายก็อยากให้เรื่องดังกล่าวตกลงกันให้ได้และสิ่งสำคัญคือ การทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด” นายพรชัย กล่าว“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/337101


http://www.dailynews.co.th/it/337101

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.