Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กันยายน 2558 (เกาะติดประมูล4G) กสทช. ระบุ มีการแก้ไข ประกอบด้วยพื้นที่ครอบคลุมระยะเวลาการขยายโครงข่ายให้เข้าถึงประชาชน จากเดิมที่กำหนด 4 ปี ครอบคลุม 40% และ 8 ปี ครอบคลุม 50% เป็น 4 ปี ครอบคลุม 50% และ 8 ปี ครอบคลุม 80%

ประเด็นหลัก


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดแผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ หรือหลักเกณฑ์การประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนำเสนอต่อบอร์ด กสทช.พิจารณาในวันที่ 16 กันยายนนี้ โดยสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว ที่มีการแก้ไข ประกอบด้วยพื้นที่ครอบคลุมระยะเวลาการขยายโครงข่ายให้เข้าถึงประชาชน จากเดิมที่กำหนด 4 ปี ครอบคลุม 40% และ 8 ปี ครอบคลุม 50% เป็น 4 ปี ครอบคลุม 50% และ 8 ปี ครอบคลุม 80%

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของราคาตั้งต้นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาตก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมกำหนดไว้ที่ 70% ของมูลค่าคลื่นความถี่ คือ 11,260 ล้านบาทต่อใบอนุญาตเป็น 80% ของมูลค่าคลื่นความที่ คือ 12,864 ล้านบาทต่อใบอนุญาต ซึ่งภายหลังการประมูลแล้วในส่วนของวิธีการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาต ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

จากเดิมที่กำหนดให้ต้องชำระเงินทั้งหมดภายใน 3 ปี ประกอบด้วย ปีแรกชำระ 50% ปีที่2 ชำระ 25% และปีที่3 ชำระ 25% เป็นการชำระทั้งสิ้น 4 ปี ประกอบด้วยปีแรกชำระ 50% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง ปีที่ 2 ชำระ 25% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง ปีที่ 3 ชำระ 25% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง และปีที่ 4 ในกรณีที่มีการเสนอเงินประมูลสูงกว่ามูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง จะต้องชำระเงินในส่วนที่เกินมาทั้งหมด ทั้งนี้มูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริงอยู่ที่ คือ 16,080 ล้านบาทต่อใบอนุญาต

______________________________________________

กทค.ขยับราคาประมูลคลื่น900กทค.เห็นชอบร่างประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ปรับเงื่อนไขยิบ ขยับราคาขั้นต้น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดแผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ หรือหลักเกณฑ์การประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนำเสนอต่อบอร์ด กสทช.พิจารณาในวันที่ 16 กันยายนนี้ โดยสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว ที่มีการแก้ไข ประกอบด้วยพื้นที่ครอบคลุมระยะเวลาการขยายโครงข่ายให้เข้าถึงประชาชน จากเดิมที่กำหนด 4 ปี ครอบคลุม 40% และ 8 ปี ครอบคลุม 50% เป็น 4 ปี ครอบคลุม 50% และ 8 ปี ครอบคลุม 80%

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของราคาตั้งต้นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ใบอนุญาตก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมกำหนดไว้ที่ 70% ของมูลค่าคลื่นความถี่ คือ 11,260 ล้านบาทต่อใบอนุญาตเป็น 80% ของมูลค่าคลื่นความที่ คือ 12,864 ล้านบาทต่อใบอนุญาต ซึ่งภายหลังการประมูลแล้วในส่วนของวิธีการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาต ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

จากเดิมที่กำหนดให้ต้องชำระเงินทั้งหมดภายใน 3 ปี ประกอบด้วย ปีแรกชำระ 50% ปีที่2 ชำระ 25% และปีที่3 ชำระ 25% เป็นการชำระทั้งสิ้น 4 ปี ประกอบด้วยปีแรกชำระ 50% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง ปีที่ 2 ชำระ 25% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง ปีที่ 3 ชำระ 25% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง และปีที่ 4 ในกรณีที่มีการเสนอเงินประมูลสูงกว่ามูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง จะต้องชำระเงินในส่วนที่เกินมาทั้งหมด ทั้งนี้มูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริงอยู่ที่ คือ 16,080 ล้านบาทต่อใบอนุญาต

นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของวันประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ที่แน่นอน จะมีการพิจารณาพิจารณาในวันที่ 16 กันยายนนี้ โดยเบื้องต้นทาง กทค.ได้ยืนวันประมูลเป็นวันที่ 15 ธันวาคม ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอแนะมา แต่จะมีการประมูลเร็วกว่าวันที่ 15 ธันวาคม หรือไม่ ทางบอร์ด กสทช.ตามความเห็นภายหลังการหารือกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้.http://www.thaipost.net/?q=กทคขยับราคาประมูลคลื่น900

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.