Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กันยายน 2558 (บทความ) "ทีโอที" ตามถึงขอนแก่น พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านประมูล 900 MHz ระบุ การประมูลครั้งนี้เป็นการนำคลื่นที่ทีโอทีมีสิทธิ์ใช้งานคลื่น 900 MHz ถึงปี 2568 ตามที่ได้รับจากกรมไปรษณีย์โทรเลข นอกจากนี้หากกสทช. จัดการประมูลคลื่น 900 MHz ขึ้นจริง ก็ควรจะแก้ปัญหาเรื่องสัมปทานที่ทำกับเอไอเอสไว้ว่า สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสัมปทาน

ประเด็นหลัก

"การประมูลครั้งนี้เป็นการนำคลื่นที่ทีโอทีมีสิทธิ์ใช้งานคลื่น 900 MHz ถึงปี 2568 ตามที่ได้รับจากกรมไปรษณีย์โทรเลข นอกจากนี้หากกสทช. จัดการประมูลคลื่น 900 MHz ขึ้นจริง ก็ควรจะแก้ปัญหาเรื่องสัมปทานที่ทำกับเอไอเอสไว้ว่า สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสัมปทาน ต้องโอนย้ายมาที่ทีโอทีทั้งหมดด้วย ตามสัญญา Build - Transfer - Operate และถ้ากสทช. จะจะประมูลต่อไป ก็จะฟ้องร้องในนามสหภาพต่อไป______________________________________________


"ทีโอที" ตามถึงขอนแก่น พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านประมูล 900 MHzผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า วันนี้ (31 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศกสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 895-915/940-960 MHz กับเรื่องหลักเกณฑ์ และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 895-915/940-960 MHz ที่จังหวัดขอนแก่น

โดยภายในงานมีประชาชนทั่วไป, ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 100 คน ซึ่งหลังจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ กสทช.จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับร่างประกาศทั้งสองฉบับ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกสทช. และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยภายในร่างระบุว่า ราคาเริ่มต้นของการประมูลจะอยู่ที่ 16,080 ล้านบาท/ใบอนุญาต และจะประมูลในเดือนพ.ย.อย่างไรก็ตามนายอนุชิต ธูปเหลือง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของบมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มายื่นหนังสือให้ยุติการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz กับกสทช. อีกครั้ง ผ่านการรวมรายชื่อกว่า 4,300 รายชื่อ หลังจากวันที่ 11 ส.ค. ได้มายื่นหนังสือเพื่อขอยุติการประมูลครั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ เนื่องจากคลื่นความถี่นี้เป็นของบมจ.ทีโอที ถูกใช้เพื่อหารายได้เข้ารัฐ

"การประมูลครั้งนี้เป็นการนำคลื่นที่ทีโอทีมีสิทธิ์ใช้งานคลื่น 900 MHz ถึงปี 2568 ตามที่ได้รับจากกรมไปรษณีย์โทรเลข นอกจากนี้หากกสทช. จัดการประมูลคลื่น 900 MHz ขึ้นจริง ก็ควรจะแก้ปัญหาเรื่องสัมปทานที่ทำกับเอไอเอสไว้ว่า สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสัมปทาน ต้องโอนย้ายมาที่ทีโอทีทั้งหมดด้วย ตามสัญญา Build - Transfer - Operate และถ้ากสทช. จะจะประมูลต่อไป ก็จะฟ้องร้องในนามสหภาพต่อไป

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441000955

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.