Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 กันยายน 2558 "ส.โทรคมนาคม" เปิดเผยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยทัดเทียมอารยประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุดคือสามารถเป็นผู้นำในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเด็นหลัก

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า วันนี้ (14 ก.ย.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเสนอแผนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางไอซีทีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยทัดเทียมอารยประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุดคือสามารถเป็นผู้นำในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งเออีซีจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การมีระบบโทรคมนาคมที่ดี ก็ส่งผลให้เป็นศูนย์กลางในพื้นที่นี้ได้


_______________________________

"ส.โทรคมนาคม" ส่งแผนดันไทยขึ้นฮับไอซีทีอาเซียน


ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า วันนี้ (14 ก.ย.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเสนอแผนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางไอซีทีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยทัดเทียมอารยประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุดคือสามารถเป็นผู้นำในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งเออีซีจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การมีระบบโทรคมนาคมที่ดี ก็ส่งผลให้เป็นศูนย์กลางในพื้นที่นี้ได้"การที่ไทยเป็นฮับไอซีทีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทด้านไอซีทีจากต่างประเทศเช่นแอปเปิ้ล, กูเกิล และเฟสบุ๊ก ให้มาลงทุนในไทย โดยการเริ่มต้นสามารถทำได้ตั้งแต่สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ ไปจนถึงพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า ซึ่งสมาคมฯ ก็ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเสนอต่อรัฐบาลเร็วๆ นี้"http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1442223373

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.