Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มกราคม 2559 สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้จากบริษัทจีเอ็มเอ็มแซท จำกัด ที่มาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ บอกว่าขายกล่อง GMMz ไปแล้วประมาณ 4 ล้านกล่อง และประเมินว่ายังมีผู้ใช้บริการกล่องในปัจจบันประมาณ 1 ล้านราย

ประเด็นหลักนางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  กสทช.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้จากบริษัทจีเอ็มเอ็มแซท จำกัด  ที่มาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  บอกว่าขายกล่อง GMMz ไปแล้วประมาณ 4 ล้านกล่อง และประเมินว่ายังมีผู้ใช้บริการกล่องในปัจจบันประมาณ  1  ล้านราย ดังนั้นการยุติช่องรายการของ Z PAY TV ครั้งนี้จะกระทบผู้ใช้บริการจำนวนมาก  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จึงเห็นควรให้  2 บริษัทต้องชี้แจงมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

_________________________________________________
Z PAY TV


มีรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)แจ้งว่า จากกรณีที่จะมีการระบบการยุติการให้บริการของ Z PAY TV บนกล่อง GMM Z   โดยผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับชมช่องรายการของ Z PAY TV ได้ตั้งแต่วันที่ 6  ก.พ.2559 ทาง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงเชิญ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด  และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด  มาให้ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว

นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  กสทช.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้จากบริษัทจีเอ็มเอ็มแซท จำกัด  ที่มาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  บอกว่าขายกล่อง GMMz ไปแล้วประมาณ 4 ล้านกล่อง และประเมินว่ายังมีผู้ใช้บริการกล่องในปัจจบันประมาณ  1  ล้านราย ดังนั้นการยุติช่องรายการของ Z PAY TV ครั้งนี้จะกระทบผู้ใช้บริการจำนวนมาก  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จึงเห็นควรให้  2 บริษัทต้องชี้แจงมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

http://www.naewna.com/business/197332

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.