Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 กุมภาพันธ์ 2559 ปรับ TRUEVISION มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 42/58 วันที่ 28 ธ.ค. 58 โดนปรับทางปกครองเป็นเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ประเด็นหลัก


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่ามติการประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ครั้งที่ 3/59 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งทางปกครองแก่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย มิได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการเผยแพร่ช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 42/58 วันที่ 28 ธ.ค. 58 โดนปรับทางปกครองเป็นเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

________________________________


กสท. สั่งปรับทรูวิชั่นส์ 1 ล้าน โฆษณาเกินเวลา


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่ามติการประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)ครั้งที่ 3/59 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งทางปกครองแก่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย มิได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการเผยแพร่ช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 42/58 วันที่ 28 ธ.ค. 58 โดนปรับทางปกครองเป็นเงิน 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553


โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หากบริษัทฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับภายในเวลากำหนดดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทชำระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือนและหากบริษัทยังไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอีก สำนักงานอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งนอกจากมาตรการปรับทางปกครองดังกล่าว


หากบริษัทฯยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่อีก อาจพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองในขั้นที่สูงต่อไป


สำหรับกรณีนี้เป็นปัญหาสืบเนื่องจากนี้ทรูวิชั่นส์รไม่เรียงลำดับช่องตามประกาศของ กสทช. ที่กำหนดให้ 36 ช่องแรกต้องเป็นทีวีดิจิทัลฟรีทีวี และเมื่อนำช่องฟรีทีวีมาออกอากาศในช่องที่ถูกจัดให้เป็นหมวดเพย์ทีวี จึงทำให้แต่ละรายการมีเวลาโฆษณาเกินกว่าที่กฎ กสทช. กำหนด เพราะรายการประเภทฟรีทีวีสามารถโฆษณาได้ชั่วโมงละ 12 นาที แต่ถ้าเป็นเพย์ทีวีซึ่งเก็บค่าสมาชิกจากคนดูอยู่แล้วจะโฆษณาได้แค่ชั่วโมงละ 6 นาที จึงทำให้ทรูวิชั่นส์ฝ่าฝืนกฎเรื่องเวลาโฆษณา ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการบรอดแคสต์ และทางบอร์ดได้มีมติแจ้งให้บริษัทแก้ไขแล้ว โดยจะครบกำหนดในวันที่ 12 ม.ค. นี้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1454135672

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.