Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ระบุ บริษัทให้ความสำคัญไอทีโซลูชั่น 3 ด้าน คือ คลาวด์ (Cloud) บิ๊กดาต้า (Big Data) และซีเคียวริตี้ (Security)

ประเด็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทให้ความสำคัญไอทีโซลูชั่น 3 ด้าน คือ คลาวด์ (Cloud) บิ๊กดาต้า (Big Data) และซีเคียวริตี้ (Security) เนื่องจากถือเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจมุ่งสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคาดการณ์ว่าการใช้งานคลาวด์ทั่วโลกอาจมีการเติบโตถึง 71% ในปีนี้ จากเดิม 51% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศไทยยังมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะ 3-5 ปี สำหรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 20-25%____________________________
ถึงเวลาไอทีเพื่อธุรกิจ จีเอเบิลเปิดเกมรุก รับเทรนด์ดิจิตอลเสริมแกร่ง

จีเอเบิล ปักธงลุย 3 โซลูชั่น คลาวด์ บิ๊กดาต้า ซีเคียวริตี้ ชูแผนธุรกิจแบบ Corporate Digital Transformation รับเทรนด์องค์กรธุรกิจยุคดิจิตอล…

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ในฐานะผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นครบวงจร เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้องค์กรธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเทรนด์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างน่าจับตาในไทย ได้แก่ Cloud, Big Data, 4G, IoT, SaaS, Security, Mobile Banking, E-Commerce, AI, Smart Devices ซึ่งเทรนด์เทคโนโลยีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจีเอเบิลในการให้บริการลูกค้ากลุ่มองค์กร ภายใต้รูปแบบ End-to-End Solution Partner หรือการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ สู่การเป็น Corporate Digital Transformation

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทให้ความสำคัญไอทีโซลูชั่น 3 ด้าน คือ คลาวด์ (Cloud) บิ๊กดาต้า (Big Data) และซีเคียวริตี้ (Security) เนื่องจากถือเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจมุ่งสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคาดการณ์ว่าการใช้งานคลาวด์ทั่วโลกอาจมีการเติบโตถึง 71% ในปีนี้ จากเดิม 51% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศไทยยังมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะ 3-5 ปี สำหรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 20-25%

ส่วนบิ๊กดาต้าถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบเชิงธุรกิจให้องค์กร ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และพันธมิตรทางธุรกิจ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Big Data Experience Center หรือ BX ในปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขณะที่ ซีเคียวริตี้ มีผลวิจัยจากบริษัท Intel Security (McAfee) ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอรทั่วโลกในปี 2558 อาจสร้างมูลค่าความเสียหายถึง 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 14 ล้านล้านบาท) จากการโจมตีบนโลกไซเบอร์ เช่น Ransomeware หรือโจรเรียกค่าไถ่ออนไลน์, การข่มขู่ด้วยเทคนิคประเภท DDoS (Distributed Denial of Service) ที่มักเกิดขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลได้มุ่งเน้นบริการดังกล่าว ด้วยรูปแบบการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ.


http://www.thairath.co.th/content/600149

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.