Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 พฤษภาคม 2559 กสทช. จัดการคลื่นในกำกับ 1 ปณ. FM 106.50 โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ FM 98.5 มีการนำเสนอเนื้อหารายงานที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความแตกแยกในสังคม

ประเด็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ลงนามในหนังสือลงวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาแจ้งไปยังเลขาธิการ กสทช. ในฐานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ภาคปกติ คลื่นความถี่เอฟเอ็ม 106.50 เมกะเฮิร์ตซ์ขอให้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงกณีสถานีวิทยุคลื่นดังกล่าว โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 41 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ อย.มีคำสั่งให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ภาคปกติระงับการโฆษณาแล้ว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากรเซ็นคำสั่งไปถึงตัวเองซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการ กสทช.เพราะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ภาคปกติ หากนายฐากรไม่ปฎิบัติตามจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ในวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา นายฐากรยังลงนามในหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด เจ้าของรายการสปริงนิวส์ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 98.50 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยระบุมีการนำเสนอเนื้อหารายงานที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความแตกแยกในสังคม โดยในหนังสือระบุว่า สำนักงาน กสทช.ได้ตรวจสอบและได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินรายการของบริษัทฯมี บางช่วงบางตอนอาจมีลักษณะไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 97/2557 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช.ขอเตือนให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาและควบคุมดูแลการจัดรายการ ผู้ดำเนินรายการหรือผู้ประกาศให้ปฏิบัติตามกฏหมายและเงื่อนไขในสัญญาโดยเคร่งครัด


_______________________เลขาธิการ กสทช.เซ็นสั่งตัวเอง ชี้แจงปล่อยให้สถานีวิทยุแพร่โฆษณาสินค้าขัด อย.เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ทำหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช.ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งอยู่ในสังกัด สำนักงาน กสทช.เผยแพร่โฆษณาที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย ขณะเดียวกันเลขาธิการ กสทช.ยังทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด เจ้าของสถานีวิทยุสปริงนิวส์เนื่องจากเผยแพร่เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งแตกแยกในสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ลงนามในหนังสือลงวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาแจ้งไปยังเลขาธิการ กสทช. ในฐานะเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ภาคปกติ คลื่นความถี่เอฟเอ็ม 106.50 เมกะเฮิร์ตซ์ขอให้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงกณีสถานีวิทยุคลื่นดังกล่าว โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 41 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ อย.มีคำสั่งให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ภาคปกติระงับการโฆษณาแล้ว

หนังสือ ฉบับดังกล่าวระบุอีกว่า การเผยแพร่โฆษณาชิ้นนั้น อาจเข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ด้วย ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีข้อเท็จจริงครบถ้วนและเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงขอให้ สำนักงาน กสทช.ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ภาคปกติ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาดังกล่าวเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลัก ฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาสำนักงาน กสทช.จะพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรา 41 จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่น้อยกว่า 500 บาทแต่ไม่เกิน 1,000 บาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากรเซ็นคำสั่งไปถึงตัวเองซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการ กสทช.เพราะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.ภาคปกติ หากนายฐากรไม่ปฎิบัติตามจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ในวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา นายฐากรยังลงนามในหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด เจ้าของรายการสปริงนิวส์ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ.คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 98.50 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยระบุมีการนำเสนอเนื้อหารายงานที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความแตกแยกในสังคม โดยในหนังสือระบุว่า สำนักงาน กสทช.ได้ตรวจสอบและได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินรายการของบริษัทฯมี บางช่วงบางตอนอาจมีลักษณะไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 97/2557 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กสทช.ขอเตือนให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาและควบคุมดูแลการจัดรายการ ผู้ดำเนินรายการหรือผู้ประกาศให้ปฏิบัติตามกฏหมายและเงื่อนไขในสัญญาโดยเคร่งครัด


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1462099989

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.