Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤษภาคม 2559 ตลท.ขอให้ JAS ชี้แจง 3 ข้อ คือ 1.คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหาร ทราบเรื่องการเพิ่มวาระดังกล่าวก่อนการประชุมหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ 2.ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระและอนุมัติให้มีการเพิ่มวาระการประชุม พร้อมเหตุผล 3.เนื่องจากบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าคณะกรรมการรับทราบกรณีบริษัทลูกไม่ได้ชำระเงินเพื่อรับใบอนุญาตคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์

ประเด็นหลักโดย ตลท.ขอให้ JAS ชี้แจง 3 ข้อ คือ 1.คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหาร ทราบเรื่องการเพิ่มวาระดังกล่าวก่อนการประชุมหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ 2.ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระและอนุมัติให้มีการเพิ่มวาระการประชุม พร้อมเหตุผล 3.เนื่องจากบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าคณะกรรมการรับทราบกรณีบริษัทลูกไม่ได้ชำระเงินเพื่อรับใบอนุญาตคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ในวันเดียวกันนั้น บริษัทได้แจ้งกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยไม่มีวาระการพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นหนึ่งในวาระการประชุม จึงขอให้คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเสนอเพิ่มวาระการประชุมแ

__________________________________ตลท.บี้JASแจงซุกวาระคลื่น900


JAS ยังไม่หมดเรื่อง ตลท.บี้แจงเหตุผลหมกเม็ดเพิ่มวาระให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่รับใบอนุญาตคลื่น 900 ขีดเส้นให้แจ้งภายใน 10 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทำหนังสือถึง บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ขอให้ชี้แจงการเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ในวาระที่ 8.1 เรื่อง การพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์

ตลท.ระบุว่า เนื่องจากการเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และดำเนินการไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ชี้แจงข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้

โดย ตลท.ขอให้ JAS ชี้แจง 3 ข้อ คือ 1.คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหาร ทราบเรื่องการเพิ่มวาระดังกล่าวก่อนการประชุมหรือไม่ ความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ 2.ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระและอนุมัติให้มีการเพิ่มวาระการประชุม พร้อมเหตุผล 3.เนื่องจากบริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าคณะกรรมการรับทราบกรณีบริษัทลูกไม่ได้ชำระเงินเพื่อรับใบอนุญาตคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ในวันเดียวกันนั้น บริษัทได้แจ้งกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยไม่มีวาระการพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นหนึ่งในวาระการประชุม จึงขอให้คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัท แจส โมบายบรอดแบนด์ จำกัด (JASMBB) บริษัทย่อยของ JAS ได้เข้าประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ และชนะการประมูลการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว แต่มิได้ดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต.

http://www.thaipost.net/?q=ตลทบี้jasแจงซุกวาระคลื่น900

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.