Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มิถุนายน 2559 จากผลสำรวจมูลค่าอี คอมเมิร์ซไทยของ ETDA ธุรกิจออนไลน์มีมูลค่าสูงถึง 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมทั้งมูลค่าขายจาก B2B, B2C และ B2G ซึ่งรวมไปถึงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐด้วย และคาดการณ์ในปี 2558 มูลค่าอี คอมเมิร์ซไทยจะอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 3.65 %

ประเด็นหลัก
“จากผลสำรวจมูลค่าอี คอมเมิร์ซไทยของ ETDA ธุรกิจออนไลน์มีมูลค่าสูงถึง 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมทั้งมูลค่าขายจาก B2B, B2C และ B2G ซึ่งรวมไปถึงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐด้วย และคาดการณ์ในปี 2558 มูลค่าอี คอมเมิร์ซไทยจะอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 3.65 %” _________________________________ ไอซีทีผนึกหน่วยงานรัฐรับแจ้งปัญหาออนไลน์ครบวงจร


ไอซีที จับมือ 5 หน่วยงาน เปิดคอลเซ็นเตอร์รับปัญหาออนไลน์ครบวงจร เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ ก.ค.นี้ พร้อมเปิดให้บริการผ่านโมบาย แอป เดือน ส.ค. มั่นใจแก้ปัญหาเร็วขึ้น
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC” เพื่อช่วยแก้ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ปัญหาการซื้อขายบนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม และครบวงจร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอี คอมเมิร์ซอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้ ETDA เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การทำธุรกรรมซื้อขายสินค้า ตลอดจนกระตุ้นการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซให้เพิ่มสูงขึ้น ประชาชน องค์กร ตลอดจนผู้ค้า และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าจะมีศูนย์กลางที่พร้อมเป็นที่พึ่ง และช่วยดูแลปัญหา ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จากการทดลองให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ของ ETDA ในปี 2558 ที่ผ่านมา พบว่า มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,524 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาไม่เหมาะสม 935 เรื่อง และปัญหาซื้อขายออนไลน์ 592 เรื่อง ซึ่งยังไม่รวมถึงอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้น แต่ผู้บริโภคไม่ทราบว่าจะไปร้องเรียนที่ใด แม้ว่าปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานได้มีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์แล้ว แต่อาจจะขาดกลไกการประสานการทำงานเพื่อบูรณาการให้เกิดการให้บริการ ณ จุดเดียวเพื่อให้บริการประชาชน (One-stop Service)

ไอซีทีผนึกหน่วยงานรัฐรับแจ้งปัญหาออนไลน์ครบวงจร

“จากผลสำรวจมูลค่าอี คอมเมิร์ซไทยของ ETDA ธุรกิจออนไลน์มีมูลค่าสูงถึง 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมทั้งมูลค่าขายจาก B2B, B2C และ B2G ซึ่งรวมไปถึงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐด้วย และคาดการณ์ในปี 2558 มูลค่าอี คอมเมิร์ซไทยจะอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 3.65 %”
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า จากผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 โดย ETDA จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุกวันนี้สังคมไทยอยู่กับอินเทอร์เน็ตแทบจะตลอดเวลา มากที่สุด คือ 54.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้แก่ กลุ่ม Gen Y (16-35 ปี) ที่ล้วนแล้วแต่เป็นวัยรุ่น วัยทำงานตอนต้น กระทรวงไอซีที โดยสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจสำคัญในการดูแลเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมถึงเนื้อหาไม่เหมาะสมต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC จะเป็นเสมือนผู้ช่วยสำคัญที่ประชาชนสามารถพึ่งพิง เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนติดต่อเข้ามา และพร้อมแก้ไขปัญหาให้อย่างทันท่วงที ซึ่งพร้อมรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ครอบคลุม ทั้งปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ และปัญหาทางออนไลน์อื่นๆ ให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ประสานความร่วมมือผ่านการจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจากการร้องเรียนปัญหาทางออนไลน์ และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้ และตอบสนองต่อผู้ร้องได้จริง โดยมีการประชุมร่วมกันไปแล้ว 2 ครั้ง และจะมีการประชุม รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านการให้บริการ ประชาชนสามารถร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (Online Complaint Center : OCC) ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1212 หรือทาง E-mail address : 1212@mict.go.th ซึ่งเมื่อรับเรื่องแล้ว OCC1212 จะให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือร่วมกันของหน่วยงานดังกล่าวนั้นจะมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และการรับส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหาย หรือช่วยแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผล โดยพร้อมเปิดให้บริการสายด่วน 1212 OCC เต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคมนี้ และวางแผนเริ่มให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์ และโมบาย แอปพลิเคชันในเดือนสิงหาคมนี้ โดย ETDA เตรียมความพร้อมผลักดันการให้บริการอย่างเต็มกำลัง และตั้งเป้าหมายว่าจะรองรับการติดต่อเรื่องร้องเรียนผ่าน OCC 1212 เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2558

http://manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9590000057557&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+9-6-59&utm_campaign=20160608_m132017049_MGR+Morning+Brief+9-6-59&utm_term=_E0_B9_84_E0_B8_AD_E0_B8_8B_E0_B8_B5_E0_B8_97_E0_B8_B5_E0_B8_9C_E0_B8_99_E0_B8_B6_E0_B8_81_E0_B8_AB_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.