Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 มิถุนายน 2559 ผอ. ETDA กล่าวอีกว่า หากผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า หรือไม่ได้รับบริการ ในกรณีดังกล่าว ขอให้ผู้บริโภคแจ้งเรื่องไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อขอให้ระงับการจ่ายเงินไปยัง Ensogo

ประเด็นหลัก

หากผู้บริโภคไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้า และบริการจากเจ้าของสินค้า และบริการอีกต่อไป ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ในการขอยกเลิกการซื้อสินค้า หรือขอรับบริการภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ๆ ซื้อ หรือขอรับบริการ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดการส่งมอบ หรือบริการ
ผอ. ETDA กล่าวอีกว่า หากผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า หรือไม่ได้รับบริการ ในกรณีดังกล่าว ขอให้ผู้บริโภคแจ้งเรื่องไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อขอให้ระงับการจ่ายเงินไปยัง Ensogo ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้า หรือบริการ รวมถึง Ensogo Cash ที่เป็นบริการโดยตรงของเอ็นโซโก ขอให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานได้ทั้งสองช่องทาง คือ 1212 ที่ สพธอ. ซึ่งจะมีการประสานการทำงานร่วมกับกับ สคบ.เพื่อให้เอ็นโซโกเยียวยาความเสียหายดังกล่าวต่อไป
__________________________________________________
ETDA แนะวิธีเอาผิด Ensogo

ผอ.ETDA ชี้เจ้าของสินค้า-ลูกค้ามีสิทธิทางกฎหมายสามารถเรียกร้องเอ็นโซโก (Ensogo) รับผิดชอบดีลซื้อสินค้า ชี้เจ้าของร้านไม่มีสิทธิงดใช้ดีล และร้านค้าเองที่ต้องเป็นฝ่ายไล่ทวงเงินจาก Ensogo มีเพียงผู้บริโภคกลุ่มที่ซื้อเครดิตเงินสดจาก Ensogo เท่านั้นที่ต้องลุยทวงเงินจาก Ensogo
นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ ETDA ให้สัมภาษณ์ความเห็นกรณี Ensogo Thailand ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ยอมรับว่า การปิดตัวลงของ Ensogo จะกระทบโดยตรงต่อความมั่นใจของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และ ETDA พยายามผลักดันอีคอมเมิร์ซไทยด้วยการกำหนดความตกลงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคกับหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทางออนไลน์
สำหรับกรณีของ Ensogo ในประเด็นทางกฎหมาย การตกลงซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Ensogo รวมถึงธุรกรรมใดที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางของ Ensogo ล้วนถือว่าเป็นธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการกับผู้บริโภคโดยตรง
“ตามที่ปรากฏว่า เจ้าของสินค้า/บริการบางรายที่ลงโฆษณาผ่านช่องทางของ Ensogo ได้ออกมาปฏิเสธการใช้คูปองของ Ensogo ภายหลังจากที่ Ensogo ปิดตัวลง โดยอ้างเหตุว่า เจ้าของสินค้า และบริการไม่สามารถเข้าระบบหน้าร้าน (Merchant) ของ Ensogo ได้ หรือเจ้าของสินค้า/บริการไม่อาจเรียกเก็บเงินจาก Ensogo ในภายหลังได้ ETDA เห็นว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าของสินค้า และบริการจะต้องไปเรียกเก็บเงินจาก Ensogo เองโดยตรง โดยไม่สามารถอ้างเหตุการปิดตัวของ Ensogo เพื่อไม่ให้บริการ หรือส่งมอบสินค้าแก่ผู้บริโภคได้”
เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการ และผู้บริโภคถือว่าเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ในส่วนของเงิน Ensogo cash ที่ประชาชนซื้อโดยตรงจาก Ensogo ประชาชนย่อมมีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องร้องเรียกเงินคืนจาก Ensogo ได้โดยตรง
นางสุรางคณา กล่าวอีกว่า แนวทางในการดำเนินการสำหรับเจ้าของสินค้า/บริการนี้เกิดขึ้นบนหลักการว่า “ธุรกรรมที่ทำผ่านเว็บไซต์ Ensogo เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของสินค้า และบริการลงโฆษณาผ่านทางช่องทางของ Ensogo” ดังนั้น จึงถือว่าดีล (Deal) ที่เกิดขึ้นเป็นธุรกรรมระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการ และผู้บริโภคโดยตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
“เจ้าของสินค้า/บริการไม่สามารถปฏิเสธการใช้คูปอง หรือให้บริการแก่ผู้บริโภคที่ซื้อ Deal นั้นๆ ได้”
อย่างไรก็ตาม เจ้าของสินค้า/บริการควรจะต้องยื่นหนังสือหรือดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นต่อ Ensogo เพื่อเรียกเงินค่าสินค้า หรือบริการที่ผู้บริโภคได้ชำระผ่านช่องทางของ Ensogo โดยเร็วที่สุด
สำหรับผู้บริโภคผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้คูปอง หรือ Deal ที่ตนเองซื้อมาผ่านช่องทางของ Ensogo ตามโฆษณาที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ Ensogo ทั้งนี้ หากเจ้าของสินค้า และบริการรายใดปฏิเสธการให้สินค้า หรือบริการผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังเบอร์ 1212 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการดูแลเรื่องนี้ หรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร.1166
หากผู้บริโภคไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้า และบริการจากเจ้าของสินค้า และบริการอีกต่อไป ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ในการขอยกเลิกการซื้อสินค้า หรือขอรับบริการภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ๆ ซื้อ หรือขอรับบริการ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดการส่งมอบ หรือบริการ
ผอ. ETDA กล่าวอีกว่า หากผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า หรือไม่ได้รับบริการ ในกรณีดังกล่าว ขอให้ผู้บริโภคแจ้งเรื่องไปยังธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อขอให้ระงับการจ่ายเงินไปยัง Ensogo ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้า หรือบริการ รวมถึง Ensogo Cash ที่เป็นบริการโดยตรงของเอ็นโซโก ขอให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานได้ทั้งสองช่องทาง คือ 1212 ที่ สพธอ. ซึ่งจะมีการประสานการทำงานร่วมกับกับ สคบ.เพื่อให้เอ็นโซโกเยียวยาความเสียหายดังกล่าวต่อไป


http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000062332&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+23-6-59&utm_campaign=20160622_m132296221_MGR+Morning+Brief+23-6-59&utm_term=ETDA+_E0_B9_81_E0_B8_99_E0_B8_B0_E0_B8_A7_E0_B8_B4_E0_B8_98_E0_B8_B5_E0_B9_80_E0_B8_AD_E0_B8_B2_E0_B

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.