Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กันยายน 2559 กสทช. กล่าวว่า สำนักงานจะตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการกระทำของ TRUE ว่าการละเลยในหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารนั้นจะสามารถเอาผิดได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากเงื่อนไขการลงทะบียนหรือขอซิมการ์ดใหม่ทุกครั้งจะต้องใช้หลักฐานตัวจริงประกอบ

ประเด็นหลัก


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช. กล่าวว่า สำนักงานจะตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการกระทำของ ทรูฯ ว่าการละเลยในหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารนั้นจะสามารถเอาผิดได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากเงื่อนไขการลงทะบียนหรือขอซิมการ์ดใหม่ทุกครั้งจะต้องใช้หลักฐานตัวจริงประกอบ

นอกจากนี้ กสทช.จะเร่งนำแนวความคิดเรื่องการสแกนลายนิ้วมือในการลงทะเบียนซิมการ์ดเข้าบรรจุในร่างประกาศ กสทช.ด้วยเพื่อเป็นทางเลือกกับประชาชนที่ต้องการความปลอดภัยที่มากกว่าการลงทะเบียน โดยแนวคิดนี้จะนำเข้าสู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จะสามารถนำมาใช้ได้ภายในปี 2559 นี้____________________________________


เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เชิญ นายพันธุ์สุธี มีลือกิจ ผู้เสียหาย กรณีถูกปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจนต้องสูญเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมประชุม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช. กล่าวว่า สำนักงานจะตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการกระทำของ ทรูฯ ว่าการละเลยในหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารนั้นจะสามารถเอาผิดได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากเงื่อนไขการลงทะบียนหรือขอซิมการ์ดใหม่ทุกครั้งจะต้องใช้หลักฐานตัวจริงประกอบ

นอกจากนี้ กสทช.จะเร่งนำแนวความคิดเรื่องการสแกนลายนิ้วมือในการลงทะเบียนซิมการ์ดเข้าบรรจุในร่างประกาศ กสทช.ด้วยเพื่อเป็นทางเลือกกับประชาชนที่ต้องการความปลอดภัยที่มากกว่าการลงทะเบียน โดยแนวคิดนี้จะนำเข้าสู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จะสามารถนำมาใช้ได้ภายในปี 2559 นี้

ด้านนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวถึงกรณีที่มิจฉาชีพปลอมบัตรประชาชนเหยื่อไปเปลี่ยนซิมการ์ดโทรศัพท์ และนำข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนรหัสผ่าน ยักยอกเงิน ในบัญชีผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เนตจำนวน 986,700 บาท ว่า จะหารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปกระทำผิด และมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการการโอนเงินแบบ “พร้อมเพย์” เพราะระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงกว่า

http://www.naewna.com/business/231706

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.