Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กันยายน 2559 “ศิวะพร ชมสุวรรณ” หยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ชั่วคราว หลังโดนร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ประเด็นหลักเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แถลงการณ์ชี้แจง ข้อเท็จจริงกรณีคุณสมบัติของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายศิวะพร ชมสุวรรณ) โดยระบุว่า ตามที่ได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณกรรมการ(บอร์ด) บมจ.อสมทได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559โดยคณะกรรมการ บมจ.อสมทได้พิจารณาดังนี้
____________________________________


“ศิวะพร ชมสุวรรณ” หยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท ชั่วคราว หลังโดนร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ โดยบอร์ดให้ใช้สิทธิในการลาพักผ่อน จนกว่าจะได้ข้อยุติจากการหารือกับสคร.เพื่อสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แถลงการณ์ชี้แจง ข้อเท็จจริงกรณีคุณสมบัติของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นายศิวะพร ชมสุวรรณ) โดยระบุว่า ตามที่ได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณกรรมการ(บอร์ด) บมจ.อสมทได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559โดยคณะกรรมการ บมจ.อสมทได้พิจารณาดังนี้

1.ตามข้อร้องเรียนในประเด็นคุณสมบัติของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ว่าได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมกับบมจ.อสมท ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อาจมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับ ประกาศ บมจ.อสมท ฉบับที่ 86/2557 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงเห็นว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจน เห็นสมควรให้หารือประเด็นคุณสมบัติของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการใช้กฎหมายนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป

2.คณะกรรมการ บมจ.อสมทได้พิจารณาให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวโดยอนุญาตให้ใช้สิทธิในการลาพักผ่อนตามสิทธิตามสัญญาจ้างบริหารฯ จนกว่าจะได้ข้อยุติจากการหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

3.ในระหว่างนี้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่มีอาวุโสสูงสุด เป็นผู้รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อดำเนินงานของ บมจ.อสมทให้เป็นไปตามปกติ

http://www.naewna.com/business/232388

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.