Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2559 กสทช. ลงมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ (ดาวเทียมและเคเบิลทีวี) กับ CTH

ประเด็นหลัก
นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 31 ต.ค.2559 ลงมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ (ดาวเทียมและเคเบิลทีวี) ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด

"บริษัทเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามมติ กสท.ครั้งก่อนหน้านี้ ที่กำหนดให้บริษัทต้องส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการในส่วนของช่องรายการ และต้องส่งแผนการดำเนินการและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงส่งข้อมูลจำนวนลูกค้าทั้งหมดของบริษัท จำนวนช่องรายการที่ออกอากาศบนโครงข่ายและต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันโครงข่ายที่ใช้ในการออกอากาศ สำหรับช่องรายการที่ออกอากาศอยู่บนโครงข่าย เพื่อให้ กสท. พิจารณาก่อนยุติการให้บริการโครงข่าย" นายภักดีกล่าว
____________________________________ กสท.สั่งถอน ไลเซ่นส์CTH จี้ส่งเงินรายปี
นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 31 ต.ค.2559 ลงมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ (ดาวเทียมและเคเบิลทีวี) ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด

"บริษัทเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามมติ กสท.ครั้งก่อนหน้านี้ ที่กำหนดให้บริษัทต้องส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการในส่วนของช่องรายการ และต้องส่งแผนการดำเนินการและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงส่งข้อมูลจำนวนลูกค้าทั้งหมดของบริษัท จำนวนช่องรายการที่ออกอากาศบนโครงข่ายและต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันโครงข่ายที่ใช้ในการออกอากาศ สำหรับช่องรายการที่ออกอากาศอยู่บนโครงข่าย เพื่อให้ กสท. พิจารณาก่อนยุติการให้บริการโครงข่าย" นายภักดีกล่าว

โดยที่ประชุม กสท.ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งทางปกครองไปยังซีทีเอชทราบทันที และให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี ตามข้อ 6.4 ของประกาศ กสทช. ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนระหว่างปีต้องดำเนินการ.

http://www.thaipost.net/?q=%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8Ccth-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.