Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2559 กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ FM และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM เนื่องจาก วันที่ 3 เมษายน 2560 แผนจะหมดอายุ

ประเด็นหลัก
“กรอบระยะเวลาแผนแม่บทฯ กำหนดสิ้นสุดการใช้งานคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่แผนแ ม่บทบริหารคลื่นความถี่บังคับใช้ ซึ่งระยะเวลาการสิ้นสุดการใช้งานคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดคือ วันที่ 3 เมษายน 2560แต่ที่ผ่านมามีการพิจารณาและตรวจสอบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ แต่ยังไม่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาปรับปรุงหรือจัดสรรใหม่ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดแผนล่วงหน้าในการจัดการคลื่นความถี่เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย และเพื่อป้องกันปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น”ดร.ธวัชชัย กล่าว

___________________________________________________

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 37/2559 วันที่ 31 ต.ค.2559 จะมีการการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ FM และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ FM

ขณะที่ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.กล่าวว่า การพิจารณาแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ FM นั้นจากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้ มีความสำคัญและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องจากมี
ระยะเวลาดำเนินการเพียง 5 เดือนเท่านั้น

“กรอบระยะเวลาแผนแม่บทฯ กำหนดสิ้นสุดการใช้งานคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่แผนแ ม่บทบริหารคลื่นความถี่บังคับใช้ ซึ่งระยะเวลาการสิ้นสุดการใช้งานคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดคือ วันที่ 3 เมษายน 2560แต่ที่ผ่านมามีการพิจารณาและตรวจสอบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ แต่ยังไม่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาปรับปรุงหรือจัดสรรใหม่ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดแผนล่วงหน้าในการจัดการคลื่นความถี่เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย และเพื่อป้องกันปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น”ดร.ธวัชชัย กล่าว

http://www.naewna.com/business/242435

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.