Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2559 กสทช. การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม และการแสดงตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560

ประเด็นหลัก
3.การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความอาลัย การเทิดพระเกียรติ ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดเพิ่มเติมไว้ในผังรายการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560 ทั้งนี้ ควรกำหนดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนส่วนมากได้รับชม 4.การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนประชาชนให้เข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี ให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณากำหนดเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
5.การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม 6.การแสดงตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560
7.การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ 2. และ 8.การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่ 2 ธ.ค.2559
____________________________________
ทีวีออกอากาศปกติเต็มรูปแบบได้ 19 พ.ย


กสท. แจงทีวีออกอากาศปกติเต็มรูปแบบได้ 19 พ.ย. ส่วนรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ถูกแทนด้วยรายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 30 วัน ดังต่อไปนี้
1.กรณีการถ่ายทอดสด ปฏิบัติดังนี้ 1.1 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่างๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทรท.) ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที 1.2 กรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณ 1.3 กรณีรายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจาก ทรท. ทุกวันศุกร์ แทนในช่วงเวลาของรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
2.การออกอากาศรายการของสถานี ให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ เพื่อเป็นการปรับบรรยากาศ และความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ จึงเห็นควรกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 2.1 ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย.2559 ให้สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ โดยรายการทั่วไป (ท) และรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
2.2 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2560 ให้สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ โดยรายการทั่วไป (ท) รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) และรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย ทั้งนี้ รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็ก และเยาวชน (ฉ) ขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่ 21 มกราคม 2560
3.การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความอาลัย การเทิดพระเกียรติ ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดเพิ่มเติมไว้ในผังรายการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560 ทั้งนี้ ควรกำหนดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนส่วนมากได้รับชม 4.การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนประชาชนให้เข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี ให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณากำหนดเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
5.การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม 6.การแสดงตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560
7.การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ 2. และ 8.การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่ 2 ธ.ค.2559
พ.อ.นที กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.เป็นต้นไป รายการตลก เฮฮา ละคร รวมไปจนถึงโฆษณาจะสามารถนำกลับมาออกอากาศเป็นปกติได้ดังเดิมทั้งหมด แต่ยังเว้นในบางเรื่อง เช่น การแต่งกายของพิธีกร และการต้องตัดสัญญาณเมื่อมีการถ่ายทอดพระราชพิธีของ ทรท. ซึ่งแม้ตามกำหนดเดิมจะสามารถกลับมาออกอากาศได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.ก็ตาม แต่ทาง กสท. เห็นว่าไม่ควรที่จะรีบปรับทันที ฉะนั้นในวันที่ 13-18 พ.ย. จึงต้องขอคุมเนื้อหารายการในบางประเภทที่มีเนื้อหาตลก เฮฮา เนื้อหาทางเพศ หยาบคาย หรือใช้ความรุนแรงไปก่อนในช่วงแรก ส่วนรายการ ละคร หรือโฆษณาที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงโทนสี ก็สามารถนำกลับมาออกอากาศตามเดิมได้แล้วเช่นกัน
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000110107&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+4-11-59&utm_campaign=20161103_m135322641_MGR+Morning+Brief+4-11-59&utm_term=_E0_B8_97_E0_B8_B5_E0_B8_A7_E0_B8_B5_E0_B8_AD_E0_B8_AD_E0_B8_81_E0_B8_AD_E0_B8_B2_E0_B8_81_E0_B8_B2_

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.