Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 พฤศจิกายน 2559 กสทช.เศรษฐพงค์ ตั้งทีมความปลอดภัยไซเบอร์ ตามนโยบาย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ถึงการวางแนวทางป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ

ประเด็นหลัก
ประธาน กทค.ชี้ต้องจัดตั้งคณะทำงานวางแผนและดำเนินการในการป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคล เพื่อวางแนวทางป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “พล.อ.ประวิตร” ที่ให้กระทรวงดีอี และกสทช.จัดการปัญหานี้
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. กล่าวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงการวางแนวทางป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ ว่า ทาง กสทช.จะทำหน้าที่ในการประสานเพื่อเสนอแนะมาตรการและการให้คำแนะนำตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ กสทช.ดูแลในเรื่องนี้
____________________________________ “เศรษฐพงค์” ตั้งทีมความปลอดภัยไซเบอร์ ตามนโยบาย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ”


“เศรษฐพงค์” ตั้งทีมความปลอดภัยไซเบอร์ ตามนโยบาย “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ”
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช.

ประธาน กทค.ชี้ต้องจัดตั้งคณะทำงานวางแผนและดำเนินการในการป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคล เพื่อวางแนวทางป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “พล.อ.ประวิตร” ที่ให้กระทรวงดีอี และกสทช.จัดการปัญหานี้
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. กล่าวเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงการวางแนวทางป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ ว่า ทาง กสทช.จะทำหน้าที่ในการประสานเพื่อเสนอแนะมาตรการและการให้คำแนะนำตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และ กสทช.ดูแลในเรื่องนี้
ทั้งนี้ ในการหาแนวทางป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญ จะต้องจัดตั้งคณะทำงานวางแผนและดำเนินการในการป้องกันการจารกรรมอีเมลส่วนบุคคล โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพราะแต่ละบุคคลจะมีการใช้บริการอีเมลที่แตกต่างกัน บางคนใช้อีเมลของหน่วยงาน บางคนใช้อีเมลจากผู้ให้บริการเอกชน บางคนใช้อีเมลจากผู้ให้บริการขนาดใหญ่ระดับโลก รวมทั้งหลายคนอาจมีหลายอีเมล และมีการใช้งานมานานแล้ว การบังคับให้เปลี่ยนมาใช้อีเมลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเบ็ดเสร็จ อาจก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในการใช้งานแก่ผู้ใช้ได้
นอกจากนี้ แนวทางการดำเนินการควรมีทั้งการวางระบบเพื่อตรวจสอบป้องกันในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย และควรมีแนวทางการสร้างความตระหนักรู้ และสิ่งที่ต้องระวังให้แก่ผู้ใช้ เมื่อจะต้องใช้งานอีเมลส่วนบุคคล รวมทั้งในแนวทางระยะต่อไปอาจต้องมีการตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานในเรื่องความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของอีเมลเซิร์ฟเวอร์ทั้งภาครัฐ และเอกชน
โดยคณะทำงานฯ นี้จะได้มีการทำรายชื่ออีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบป้องกันความปลอดภัย รวมทั้งมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจรกรรมในการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล ในกรณีอีเมลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญที่ใช้งานอยู่บนอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบป้องกันที่มีความเสี่ยงจะเกิดการจารกรรมได้ ทางคณะทำงานฯ ควรมีการวางแผนในการดำเนินการเปลี่ยนถ่ายไปยังอีเมลอื่นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยการควบคุมผลกระทบต่อผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความมั่นคงของชาติต่อไป

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000112071&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=MGR+Morning+Brief+10-11-59&utm_campaign=20161109_m135427753_MGR+Morning+Brief+10-11-59&utm_term=_E2_80_9C_E0_B9_80_E0_B8_A8_E0_B8_A3_E0_B8_A9_E0_B8_90_E0_B8_9E_E0_B8_87_E0_B8_84_E0_B9_8C_E2_80_9D+

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.