Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

ซื้อทะลุ 4600 ล้านบาท!! AIS และ SingTel ซื้อขาด 100% ทำสัญญาซื้อหุ้น CSL ( ได้โครงข่ายสื่อดาวเทียม DTV ลูกค้าอินเทอร์เน็ตและCloud ไปบริหาร )

ซื้อทะลุ 4600 ล้านบาท!! AIS และ SingTel ซื้อขาด 100% ทำสัญญาซื้อหุ้น CSL ( ได้โครงข่ายสื่อดาวเทียม DTV ลูกค้าอินเทอร์เน็ตปละCloud ไปบริหาร )

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ (CSL) (Share Tender Agreement) กับ Singapore Telecommunication Limited (SingTel) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลให้เงื่อนไขบังคับก่อนของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้สำเร็จ 1. การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก SingTel ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย SingTel ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Volutary Tender Offer)(ตามความจำเป็น) และ 2. AWN และ SingTel ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบัน "เงื่อนไขบังคับก่อน" ในข้อ (1), (2) และ (4) จากจำนวน 7 ข้อ สำเร็จแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป หากเงื่อนไขบังคับก่อนในข้ออื่นที่เหลือแล้วเสร็จ อนึ่ง AWN แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าทำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจในหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นจำนวน 594,514,769 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท (การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

เมื่อ 9 ตุลาคม 2560 การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ THCOM ให้ขายหุ้นทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ให้กับ AWN ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ AWN ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีผลบังคับใช้ CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะต้องดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และจะไม่ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือแตกหุ้นหรือปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ด้าน THCOM แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 ต.ค. อนุมัติให้เข้าลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ถืออยู่ใน CSL จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ให้แก่ AWN ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ THCOM กล่าวว่า การขายหุ้น CSL ซึ่งเป็นธุรกิจในสายอินเทอร์เน็ตและสื่อของไทยคม ให้แก่ ADVANC ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของไทยคม โดยในช่วงที่ผ่านมา ไทยคมเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การขายหุ้น CSL จึงเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของไทยคม ในการระดมทุน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินลงทุนในธุรกิจดาวเทียม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เหมาะสมหลังหมดอายุสัมปทานดาวเทียมในปี 2564 อีกทั้งการขายหุ้นในครั้งนี้ ยังส่งผลดีกับ CSL ในการขยายโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุน และต่อยอดทางธุรกิจของ CSL ได้ในอนาคต ขณะที่ ADVANC แจ้งว่าเมื่อ วันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้น CSL กับบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 2 ต.ค. อนุมัติให้เข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้น CSL จากผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย คือบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งถือหุ้น 42.07% ใน CSL และ SingTel ซึ่งถือหุ้น 14.14% ใน CSL โดยบริษัทตกลงที่จะซื้อ และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด และ SingTel ตกลงที่จะขายหุ้น CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ ที่มา ตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.