Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

ยังพอมีเวลา!! กลุ่มเสียงข้างน้อย กสทช.ประวิทย์ ต้องการให้รอบอร์ดกสทช.ใหม่ ทวทวนราคาตั้งต้นคลื่น 900,1800 อีกครั้ง

ล่าสุด!! นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวในงานสัมมนา "จับตาประมูลคลื่นความถี่ไทยจะเป็นอย่างไรปีหน้า" ก่อนการจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ 900/1800 MHz ว่า การประมูลคลื่นย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ในปี 2561 น่าจะมีโอกาสเกิดเพราะมีคลื่นความถี่ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ดังนั้น จึงต้องประมูลเพื่อไม่ให้ต้องมีการกำหนดมาตรการเยียวยา ส่วนความกังวลอำนาจในการจัดประมูลเมื่อพิจารณาจากการสรรหากรรมการกสทช. ชุดใหม่ น่าจะทันกับกำหนดที่วางไว้ในเดือนพ.ค.61 ดังนั้นการจัดประมูลน่าจะเป็นอำนาจของบอร์ดใหม่รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อบอร์ดใหม่เข้ามามีโอกาสที่บอร์ดจะทบทวนร่างหลักเกณฑ์การประมูลที่ร่างไว้จึงมีโอกาสที่การประมูลอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด สำหรับความเป็นห่วงเรื่องราคาคลื่นความถึ่ที่กำหนดราคาเริ่มต้นไว้กว่า 3 หมื่นล้านบาท ตนเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ราคาที่ชนะประมูลครั้งที่ผ่านมาเป็นราคาเริ่มต้น ตนอยากเสนอให้มีการศึกษาว่าการประมูลคลื่นด้วยราคาสูงมาก ๆ จะมีผลกระทบอะไรบ้าง ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายเรียกร้องมาตลอดเมื่อเวลามีการประมูลคลื่นคือ แผนการใช้งานคลื่นความถี่ ที่ผ่านมาการที่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนเพราะสิทธิในการถือครองคลื่นของรัฐวิสาหกิจยังไม่มีความแน่นอนหากจะให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ กสทช.ชุดใหม่ต้องทบทวนในประเด็นนี้ด้วย “ถ้ากำหนดประมูลคลื่นครั้งที่ผ่านมาสูงมากแล้วถูกจริง คงไม่มีคนทิ้งใบอนุญาต และคนชนะคงไม่ต้องมาขอขยายเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การประมูลในราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการเจอสภาพเดียวกันคือต้นทุนสูงเหมือนกันหมดแล้วที่สุดจะสะท้อนไปที่ผู้บริโภค"นพ.ประวิทย์ กล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.