Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

Deutsche Telekom หรือ T-Moblie ร่วมกับ EWE AG ลงทุน Fibre จำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์ ในเยอรมัน

Deutsche Telekom เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน T-Moblie ร่วมกับ EWE AG ลงทุน Fibre จำนวน 2 พันล้านยูโร (2.4 พันล้านดอลลาร์) ในเยอรมันบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยุโรป ที่ผ่านมาได้ชะลอการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะระบบ Fiber ที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงสู้ประชาชน Deutsche Telekom และ EWE ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน แบบ 50-50 เพื่อให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต Fiber ให้กับหนึ่งล้านครัวเรือนในรัฐ Lower Saxony, North-Rhine Westphalia และ Bremen ซึ่งกำลังรอหน่วยงานภาครัฐอนุมัติโดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงกลางปีพ. ศ. 2561 จากผลการวิจัยของ Bertelsmann Foundation พบว่ามีเพียง 40% ของครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Fiber ซึ่งในบริเวณทวีปยุโรป ประเทศเอสโตเนียระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Fiber ครอบคลุมพื้นที่ 73% , ประเทศสเปนระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Fiber ครอบคลุมพื้นที่ 53% โดยในประเทศ เยอรมนีครองอันดับที่ 28 จาก 32 ประเทศในตารางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว นักวิชาการอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมของเยอรมนีได้ตำหนิบริษัทการสื่อสารภายในประเทศที่ยังคงให้บริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตด้วยสายทองแดงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ไม่มีทางเลือกของผู้บริโภคและไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ผู้นำทางการเมืองของประเทศเยอรมนีกำลังตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของ "กิกะบิทสังคม - Gigabit society" ในกลางทศวรรษหน้า ซึ่งทุกครัวเรือนในประเทศมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ประเทศเยอรมนีจะต้องสามารถสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นรถยนต์ไร้คนขับและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน "smart" reuters ภาพจาก faz

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.