Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

MY ออก PROMOTION ตัดเงินครั้งเดียว ยาว 6 เดือน หรือ 1 ปี ใหม่ 1 Mbps ไม่ลดความเร็ว เฉลี่ยเดือนละ 100 บาท

• สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. 61 • ผู้ใช้บริการต้องสมัครโปรโมชั่นหลัก (SO1) ก่อนจึงจะสามารถสมัครใช้งานโปรโมชั่นเสริม (SO2) ดังกล่าวได • โปรโมชั่นเสริม (SO2) ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้งานคู่กับโปรโมชั่นหลัก (SO1) ที่ให้สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง • สิทธิ์ใช้งานโปรโมชั่นเสริม นับจากวันที่สมัครบริการไปจนครบระยะเวลาตามโปรโมชั่น ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการสมัครโปรโมชั่นเสริม “my เน็ตเพลิน 1 Mbps. 186 วัน” (ตัดเงินครั้งเดียว 600) วันที่ 25 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. จะสามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. • การสมัครโปรโมชั่นเสริม (SO2) บริการ my แบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอกับค่าสมัครบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยสิทธิ์ใช้งานจะเริ่มหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร หากมีการใช้งานเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว ให้คิดค่าใช้บริการตามโปรโมชั่นหลัก (SO1) ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น • ค่าใช้บริการส่วนเกินจากโปรโมชั่นเสริม (SO2) จะถูกคิดตามอัตราโปรโมชั่นหลัก (SO1) ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น • อัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ • ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ • โปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ • ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.