Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

TOT และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซื้อไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน ความถี่ 50 Hz และขออาศัยพาดสายสื่อสาร FTTx ทั้วประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดพิธีลงนามในสัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานและร่วมลงนามร่วมกับ นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ลงนามในสัญญาขออาศัยพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และนางทัศนีย์ วิริยะสุธี ผู้อำนายการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นพยานในการลงนามในสัญญา ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นการขยายความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน 24,700 หมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะส่วนราชการระดับกระทรวง ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ โดยโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย บมจ.ทีโอที ได้ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ไปยังหมู่บ้านทั่วประเทศที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครบทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ครบตามเป้าหมายแล้ว ” นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงดิจิทัล ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการเน็ตประชารัฐ มาโดยตลอด และรวมถึงการให้การสนับสนุนในทุกทางเพื่อให้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก การให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมส่วนใหญ่จำเป็นต้องวางโครงข่ายสายและอุปกรณ์สื่อสาร จึงทำให้เกิดการใช้งานเสาไฟฟ้าร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่างๆ การลงนามสัญญาให้บริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ กระทรวงดิจิทัล ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการในการให้บริการและเพื่อให้สามารถตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการกำกับดูแลงานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ” การลงนามในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของกระทรวงดิจิทัล กับ กฟภ.ในครั้งนี้ ตกลงซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในครั้งนี้ตกลงใช้พลังงานไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน ความถี่ 50 เฮิร์ต เพื่อใช้ในโครงการเน็ตประชารัฐ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดย กระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ ทีโอที ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ทีโอที ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 24,700หมู่บ้าน และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็ว 30 Mbps/10 Mbpsหมู่บ้านละ 1 จุด ภายในปี 2560 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ รวมถึงจัดให้มีระบบต่างๆ เพื่อบริหารจัดการโครงการเน็ตประชารัฐอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://tot.co.th/News/NewsDetail.aspx?id=D4770BDF2DE947BFBE0ABA81EE694959

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.