Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

สหภาพฯ TOT ยื่นหนังสือจี้ บอร์ด กสทช.เร่งอนุมัติแผนใช้งานคลื่นความถี่ 2300 MHz เพื่อรายได้ 3.6 พันล้านบาท

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานกว่า 50 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้ กสทช.เร่งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ของทีโอที สำหรับการมายื่นหนังสือในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากเมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมาได้มายื่นไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยสหภาพฯ มีข้อเรียกร้องหลักๆ 3 ข้อ คือ 1.ขอให้ กสทช.ดำเนินการตามใบอนุญาตที่ได้รับปัจจุบัน โดยไม่มีการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ 2.หาก กสทช.ไม่อนุญาตจะส่งผลกระทบทำให้รัฐเสียรายได้กว่า 3.6 พันล้านบาท ถ้ารวมผลประกอบการทีโอทีด้วยก็ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และ 3.การประมูลความถี่ครั้งต่อไป ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทีโอที ฉะนั้นไม่ควรนำปัญหามาให้ทีโอที ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการ กสทช.เร่งรัดการพิจารณาแผนโดยเร็ว เพื่อให้ทีโอทีสามารถปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ และสามารถดำเนินการได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาตการประกอบกิจการ ดังเช่นที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ใช้ความถี่ต่างๆ ในการให้บริการสื่อสารไร้สายประเภทต่างๆ หากจะมีการปฏิเสธหรือปฏิบัติที่ผิดไปจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้ให้มาแล้ว รวมทั้งการอนุมัติที่ล่าช้า ย่อมต้องถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อทีโอที ให้แตกต่างไปจากผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นเอกชนรายอื่นๆ อันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อทีโอที ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สหภาพฯ TOT


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.