Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

Samsung ร่วมกับ Verizon ทดสอบ 5G คลื่นความถี่สูง 28GHz ผลดีกว่าที่คาด!!! นำคลื่นความถี่สูงมาแทนการลาก Fiber เข้าไปยังสถานที่ต่างๆ

Samsung ร่วมกับ Verizon ทดลองด้วยเทคโนโลยีคลื่นมิลลิเมตร ( 28GHz ) โดยจะให้บริการ5G เชิงพาณิชย์ ช่วงครึ่งหลังของปีพ. ศ. 2561 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทดสอบร่วมกันเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานจริงนั้นไม่เกิดปัญหาและสามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการได้ ซึ่งการให้บริการ 5G ในครั้งนี้ จะให้บริการ Sacramento, California. ซึ่งจะสามารถให้บริการภายในบ้านได้ ( เนื่องจากคลื่นความถี่สูงๆ จะมีอุปสรรคในการให้บริการเนื่องจากคลื่นไม่สามารถทะลุผ่านกำแพงหรือกระจกไปได้ ) ซึ่งจุดนี้ Samsung ร่วมกับ Verizon พยายามที่จะแก้ไขปัญหาจุดอ่อนเรื่องนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยเรื่องคลื่นไมโครเวฟ( คลื่นความถี่สูง) มาให้บริการอินเตอร์เน็ตให้สามารถที่จะครอบคลุมในทุกส่วนของภูมิภาคได้ โดยอีกไม่นาน Verizon จะมีการประกาศการให้บริการ 5G ในปีพ. ศ. 2561 โดยผ่านมาตราฐาน 3GPP ซึ่งจะนำคลื่นความถี่สูงมาแทนการลาก Fiber เข้าไปยังสถานที่ต่างๆ โดยอนาคต อาจมีสถานการณ์ที่ปรับรุ่นซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์บางตัว fiercewireless.com

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.