Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 เมษายน 2555 < ชุดเล็กความคิดเห็นแตก >อนุฯป.ป.ช.เลื่อนพิจารณาสัญญา 3G CAT TRUE เป็น 23 เม.ย.

< ชุดเล็กความคิดเห็นแตก >อนุฯป.ป.ช.เลื่อนพิจารณาสัญญา 3G CAT TRUE เป็น 23 เม.ย.


ประเด็นหลัก

สาเหตุที่ต้องเลื่อนการพิจารณา ออกไป เนื่องจากกรรมการมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยต้องการขยายเวลาออกไปอีก 2 - 3 สัปดาห์ เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆให้รอบด้าน เนื่องจากยังมีประเด็นในด้านข้อกฎหมาย และการทำสัญญาว่าขัดต่อพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือกิจการของ รัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) หรือไม่

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ เน้นการสอบสวนใน 3 ประเด็นคือ 1.การใช้คลื่นความถี่ในย่าน 850 MHz ของทรูมูฟ เอช ใน กสท เป็นไปตามพ.ร.บ.กสทช.หรือไม่ 2.กรณีที่การทำสัญญา 3G กสทกับกลุ่มทรู อายุสัญญา 14.5 ปี โดยไม่มีการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติชาติ เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ และ 3.การทำสัญญาขัดต่อพ.ร.บ.ร่วมทุนฯหรือไม่
________________________________________________________

อนุฯป.ป.ช.เลื่อนพิจารณาสัญญา 3G ทรู/กสทเป็น 23 เม.ย.


อนุฯป.ป.ช.เลื่อนชี้ชะตาสัญญา 3G HSPA ของกลุ่มทรูกับกสท จากวันที่ 5 เม.ย.เป็นวันที่ 23 เม.ย.อ้างต้องพิจารณารอบด้าน โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก

นายเมธี ครองแก้ว กรรมการป.ป.ช.ในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหานายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคมว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ทำสัญญากับบริษัท กสท โทรคมนาคม เพื่อร่วมเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ HSPA (High Speed Packet Access) ในระบบ 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz โดยไม่มีการประมูลและไม่ปฎิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่ 23 เม.ย.จากเดิมที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่ 5 เม.ย.

สาเหตุที่ต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป เนื่องจากกรรมการมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยต้องการขยายเวลาออกไปอีก 2 - 3 สัปดาห์ เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆให้รอบด้าน เนื่องจากยังมีประเด็นในด้านข้อกฎหมาย และการทำสัญญาว่าขัดต่อพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือกิจการของ รัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) หรือไม่

ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการฯยังต้องศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของความเห็น จากกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับกฎระเบียบของโครงการว่าดำเนินงานตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ หรือไม่ และตามกฎหมายดังกล่าวมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และยังต้องขอให้คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งรายละเอียดสัญญาว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการ วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และนำผลการสอบสวนสัญญาที่พบข้อพิรุธ จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) มาประกอบการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ เน้นการสอบสวนใน 3 ประเด็นคือ 1.การใช้คลื่นความถี่ในย่าน 850 MHz ของทรูมูฟ เอช ใน กสท เป็นไปตามพ.ร.บ.กสทช.หรือไม่ 2.กรณีที่การทำสัญญา 3G กสทกับกลุ่มทรู อายุสัญญา 14.5 ปี โดยไม่มีการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติชาติ เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ และ 3.การทำสัญญาขัดต่อพ.ร.บ.ร่วมทุนฯหรือไม่

ดังนั้้นประเด็นสอบสวนทั้งหมดที่คณะอนุกรรมการฯ ป.ป.ช.พิจารณาอยู่ในตอนนี้จะมีผลต่อความผิดของเจ้าพนักงานรัฐรายบุคคลหากผล สรุปออกมาว่าสัญญาดังกล่าวมีความผิดจริง

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000043342

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.