Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กันยายน 2555 กสทช. ( กสท.) ถอดใบอนุญาตวิทยุชุมชน 726 สถานี เหตุไม่แจ้งสืทธิ !!!

กสทช. ( กสท.) ถอดใบอนุญาตวิทยุชุมชน 726 สถานี เหตุไม่แจ้งสืทธิ !!!

ประเด็นหลัก


พ.อ.นทีกล่าวว่า นอกจากนี้ในวันเดียวกันบอร์ด กสท. ยังมีมติอนุมัติการเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว หรือวิทยุชุมชน ในกลุ่มผู้ที่ไม่มาขอรับการต่ออายุใบอนุญาตการทดลองออกอากาศ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกใบอนุญาตทดลองออกอากาศแก่ผู้ประกอบจำนวน 6,600 ราย เมื่อปี 2552 เป็นเวลา 300 วัน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 พร้อมกำหนดการต่อระยะเวลาออกอากาศ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับใบอนุญาตทดลองใช้มาขอแจ้งสิทธิ ซึ่งภายหลังพบว่ามีจำนวน 699 สถานีไม่แสดงตน 24 สถานีไม่ทำต่อ และ 3 สถานีที่มีความซับซ้อนในการดำเนินงาน บอร์ด กสท. จึงมีมติยกเลิกใบอนุญาตผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ทั้งหมด 726 สถานี
______________________________


แจกใบอนุญาตทีวีดาวเทียมต.ค.นี้ บอร์ดกสทช.เร่งออกประกาศ ถอนวิทยุชุมชนดื้อ699สถานี


กสท.เตรียม ชงบอร์ด กสทช. อนุมัติร่างประกาศให้ใบอนุญาตทีวีดาวเทียม-ทีวีดิจิตอล คาดเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ พร้อมตัดสิทธิวิทยุชุมชน 699 สถานีที่ดื้อแพ่ง ไม่มาลงทะเบียน

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสท.เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างประกาศ กสทช. ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์, หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์, หลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย หรือติดตั้ง เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

พ.อ.นทีกล่าวว่า ทั้งนี้ ร่างหลักเกณฑ์ที่มีการอนุมัติในครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขเพียงบางจุดเท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญ อาทิ การกำกับหมวดช่องรายการ ซึ่งได้กำหนดว่าจะต้องดำเนินการโดย กสทช. เท่านั้น หรือการกำหนดระยะเวลาการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการจากเดิมที่เป็นในลักษณะขั้น บันได 1 ปี 3 ปี และ 12 ปี ตามลำดับ โดยเปลี่ยนเป็น ครั้งแรก 1 ปี และครั้งต่อมา 14 ปี เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบอร์ด กสท. จะนำร่างทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กสทช. วันที่ 12 กันยายนนี้ ในการให้บอร์ดอนุมัติในการขอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้งาน

"ร่าง เหล่านี้ ถือเป็นพื้นฐาน ในการออกใบอนุญาตทุกประเภท ทั้งในโครงข่าย ทีวีดิจิตอล และ ทีวีดาวเทียม ซึ่งปกติการพิจารณาจะใช้เวลานานมาก แต่ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ กสท. จึงทำให้งานเร็วขึ้น คาด กสทช.จะสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาขอใบอนุญาตในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมทั้งจะมีการเปิดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในการขอใบอนุญาตในสัปดาห์แรกของ เดือนตุลาคม" พ.อ.นที กล่าว

พ.อ.นทีกล่าวว่า นอกจากนี้ในวันเดียวกันบอร์ด กสท. ยังมีมติอนุมัติการเพิกถอนสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว หรือวิทยุชุมชน ในกลุ่มผู้ที่ไม่มาขอรับการต่ออายุใบอนุญาตการทดลองออกอากาศ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกใบอนุญาตทดลองออกอากาศแก่ผู้ประกอบจำนวน 6,600 ราย เมื่อปี 2552 เป็นเวลา 300 วัน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 พร้อมกำหนดการต่อระยะเวลาออกอากาศ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับใบอนุญาตทดลองใช้มาขอแจ้งสิทธิ ซึ่งภายหลังพบว่ามีจำนวน 699 สถานีไม่แสดงตน 24 สถานีไม่ทำต่อ และ 3 สถานีที่มีความซับซ้อนในการดำเนินงาน บอร์ด กสท. จึงมีมติยกเลิกใบอนุญาตผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ทั้งหมด 726 สถานี


มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1347331609&grpid=03&catid=03


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.