Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 มกราคม 2555 ( ปปช. เตรียมร่างคำฟ้อง หลัง สรุปเสร็จ ) สัญญารูปแบบใหม่ 3G 850 CAT - TRUE//ดูรวมว่าการลาออกจิรายุทธ ส่งผลทางกม.หรือ

( ปปช. เตรียมร่างคำฟ้อง หลัง สรุปเสร็จ ) สัญญารูปแบบใหม่ 3G 850 CAT - TRUE//ดูรวมว่าการลาออกจิรายุทธ ส่งผลทางกม.หรือ


ประเด็นหลัก

นายเมธี ครองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงสัญญาโครงการธุรกิจรูปแบบใหม่ 3 จี บนระบบเทคโนโลยี เอชเอสพีเอ (HSPA) ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า การไต่สวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวจะมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในการเขียนร่างคำกล่าวหา รวมถึงการพิจารณากำหนดทิศทางการสอบสวน หลังจากใช้เวลาสอบสวนพยานและรวมรวบหลักฐานต่างๆ ประมาณ 6 เดือน
_______________________________________________________

ป.ป.ช.จ่อสรุปผู้เกี่ยวข้องความไม่โปร่งใสสัญญา 3G "กสท-ทรู"


วันนี้ (16 ม.ค.) คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. จะประชุมเพื่อเตรียมร่างคำกล่าวหาคดีความไม่โปร่งใสการทำสัญญาระหว่าง กสท และทรู และสรุปว่าจะมีใครเกี่ยวข้องกับคดีนี้บ้าง หลังดำเนินการสอบสวนมา 6 เดือน

นายเมธี ครองแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงสัญญาโครงการธุรกิจรูปแบบใหม่ 3 จี บนระบบเทคโนโลยี เอชเอสพีเอ (HSPA) ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า การไต่สวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวจะมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในการเขียนร่างคำกล่าวหา รวมถึงการพิจารณากำหนดทิศทางการสอบสวน หลังจากใช้เวลาสอบสวนพยานและรวมรวบหลักฐานต่างๆ ประมาณ 6 เดือน

คดี ดังกล่าวมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงศาลปกครองที่เข้ามาสอบสวนปัญหาสัญญาสัมปทาน 3 จี ของบริษัท กสท และทรู

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีประเด็นที่ต้องหารือเพิ่ม หลังจากมีมติตั้งคณะอนุกรรมการอีกคณะไต่สวนความผิดทางอาญา นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อ 2 เดือนก่อน ว่าการลาออกจะส่งผลทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไร โดยนายจิรายุทธ และคณะกรรมการ กสท ทั้งชุด เป็นผู้ร่วมลงนามทำสัญญาโครงการนี้

THAI pbs
http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%9B%E0%B8%9B%
E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%
AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%
B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%
E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%
89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%
B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%
E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%
87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%
B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-3g-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97-
%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.