Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 กรกฎาคม 2554 + + +My Network by CAT Promotion มาแล้วครับ+ + +

+ + +My Network by CAT Promotion มาแล้วครับ+ + +

+ + +My Network by CAT Promotion มาแล้วครับ+ + +
หลังจากที่เปิดตัวโลโก้กันไปแล้ว

โดยให้บริการที่ WCDMA/UMTS/HSPA+ ที่คลื่นความถี่ 850MHz เท่านั้นครับ
ผมขออนุญาตไปสืบค้นข้อมูลจาก Contact Center 1322 เรื่องโปรโมชั่นมาให้ครับ

รายการส่งเสริมการขาย บริการ “my” สมัครใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 18 ก.ค. - 31 ต.ค. 54 รับสิทธิตามโปรโมชั่นถึงวันที่ 31 มี.ค. 55______________________________________________________
ตาลุกกับราคากันใช่ไหมครับ ว่าถูกเกินไปไหมกับ Unlimited แบบนี้ อย่าเพิ่งดีใจไปฮะ


แน่นอนครับว่าต้องมี Fair Usage Policy แน่นอน ตามไปดูเงื่อนไขกันก่อนเลย

-สามารถ ใช้บริการได้เฉพาะโทรศัพท์, สื่อสารข้อมูล/อินเทอร์เน็ต, รับ-ส่งข้อความสั้น, รับ – ส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ และโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 001 หรือ 009 เท่านั้น
- ค่าบริการส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท (คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 1.25 บาท, ค่าบริการ MMS ครั้งละ 5 บาท
- บริการ 3G*/EDGE/GPRS ไม่จากัดจานวนต่อเดือน (รอบบิล) การใช้ 3G* เป็นไปตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลของ“my” โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้ 3G* เป็นจานวน 4,000 MB (4 GB) ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 7.2 Mbps. หลังจากนั้น
ใช้ได้ไม่จากัดปริมาณที่ความเร็ว 256 Kbps.
- อัตราค่าใช้บริการรายเดือนตามโปรโมชั่น ครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์ พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) และค่าใช้บริการ 3G*/EDGE/GPRS
ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆเช่น การโทรเลขหมายพิเศษ, บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, บริการพิเศษและบริการเสริมอื่นๆ
- อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น สิทธิใดๆในรายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดลงทันที ทั้งนี้
สิทธิ ใดๆตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นได้รวมทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ ด้วย
- ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการส่ง SMS กลุ่ม / เปิดและใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ / ส่ง SMS
ระหว่างประเทศ และบริการเสริมอื่นๆได้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
- วัตถุประสงค์แห่งสัญญา ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีใช้บริการเยี่ยง ปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่พึงจะกระทาเท่านั้นมิใช่เพื่อผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทาเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นามาใช้ ดัดแปลง หรือกระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทาการหรือละเว้นกระทาการใดๆ
อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใดๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตามหากผู้ใช้บริการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อน ให้ถือเป็นการทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการ ใช้หรือนาบริการไปใช้ในการดาเนินกาลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทาผิดวัตถุประสงค์แห่ง สัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทาการใดๆให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ.กสทโทรคมนาคม ไม่ว่าในทางใดๆ หรือ ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
- บมจ. กสท โทรคมนาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า หาก บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอรายการส่ง เสริมการขายนี้ หรือนาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
- บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกาหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคาสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดาเนินการของ บมจ. กสทโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
- บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นสมควร

_______________________________________________________
และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอใช้บริการได้ตามนี้เลยครับ

-กสท ได้ทดลองเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G เชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ "my" เฉพาะพื้นที่ ศูนย์บริการลูกค้า ขส.(ล) 3 แห่งแรกคือ
- ศูนย์บริการลูกค้า กสท หลักสี่
- ศูนย์บริการลูกค้า กสท บางรัก
- ศูนย์บริการลูกค้า กสท จามจุรีสแควร์ พร้อมนี้ทาง 1322 ได้แนบเอกสารสำหรับ Package ของ My Network By CAT มาประกอบ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มท่านสามารถติดต่อ 1322 ได้ตลอด 24ช.ม.

โดยผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับ แค่นำมาให้ได้เป็นทางเลือกกันสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ UMTS/HSPA 850MHz กันอยู่ครับผมจากคุณ : [t]_steps

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.