Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 กรกฎาคม 2554 จุติโชว์MAN-- (( อ้างไม่ได้ผลักภาระ )!!เบรกอนุมัติ 3G CAT-TRUEMOVE H เปิดทางรัฐบาลใหม่สอบสัญญาทรู

จุติโชว์MAN-- (( อ้างไม่ได้ผลักภาระ )!!เบรกอนุมัติ 3G CAT-TRUEMOVE H เปิดทางรัฐบาลใหม่สอบสัญญาทรู

จุติโชว์MAN-- (( อ้างไม่ได้ผลักภาระ )!!เบรกอนุมัติ 3G CAT-TRUEMOVE H เปิดทางรัฐบาลใหม่สอบสัญญาทรู
ประเด็นหลัก

“ผม ไม่ได้ผลักภาระการให้ความเห็นไปให้รัฐบาลใหม่ แต่เพื่อรักษามารยาทและประโยชน์ในการบริหารงาน เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้ว ก็ควรจะได้พิจารณาแผนการลงทุนที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องเหมาะสมแล้ว ส่วนกรณีที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาตรวจสอบรวมไปถึงอาจมีการรื้อการทำสัญญาการทำ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ ระหว่าง กสทฯ กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลชุดใหม่
ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าวว่า แม้กระทรวงไอซีทีจะยังไม่เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนของกสทฯ ไปให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ซึ่งตามแผนการดำเนินการอาจล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูป แบบใหม่แต่อย่างใด เพราะตามแผนการดังกล่าวแล้ว กสทฯ จะเริ่มใช้เงินลงทุนในปี 2555 ส่วนในปีนี้ กสทฯ สามารถที่จะบริหารจัดการวงเงินลงทุนตามกรอบงบลงทุนที่มีอยู่ โดยอาจโยกเงินลงทุนจากโครงการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงทุนมาใช้ในโครงการให้บริการ 3จี เพื่อสามารถเปิดบริการ 3จี ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทยอยเปิดให้บริการแล้วภายใต้แบรนด์มาย ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่จะมาให้บริการ 3จี โดยเฉพาะ

___________________________________________________________________

'จุติ'แมนเบรกอนุมัติ3จีกสทฯ เปิดทางรัฐบาลใหม่สอบสัญญาทรู

จุติรอรัฐบาลใหม่พิจารณาแผนลงทุน 3จี กสทฯ 1.2 หมื่นล้านบาท ด้าน กสทฯ ระบุไม่กระทบหากแผนพิจารณาล่าช้า
นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ไอซีทีจะยังไม่มีการพิจารณาแผนการลงุทนการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ วงเงินลงทุน 12,911 ล้านบาท และแผนการใช้เงินงบประมาณตามสัญญาเช่าใช้โครงข่ายวงเงิน 216,557 ล้านบาท ในระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2568 ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เนื่องจากต้องรอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา
“ผมไม่ได้ผลักภาระการให้ ความเห็นไปให้รัฐบาลใหม่ แต่เพื่อรักษามารยาทและประโยชน์ในการบริหารงาน เมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้ว ก็ควรจะได้พิจารณาแผนการลงทุนที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องเหมาะสมแล้ว ส่วนกรณีที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาตรวจสอบรวมไปถึงอาจมีการรื้อการทำสัญญาการทำ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ ระหว่าง กสทฯ กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลชุดใหม่
ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าวว่า แม้กระทรวงไอซีทีจะยังไม่เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนของกสทฯ ไปให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ซึ่งตามแผนการดำเนินการอาจล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูป แบบใหม่แต่อย่างใด เพราะตามแผนการดังกล่าวแล้ว กสทฯ จะเริ่มใช้เงินลงทุนในปี 2555 ส่วนในปีนี้ กสทฯ สามารถที่จะบริหารจัดการวงเงินลงทุนตามกรอบงบลงทุนที่มีอยู่ โดยอาจโยกเงินลงทุนจากโครงการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงทุนมาใช้ในโครงการให้บริการ 3จี เพื่อสามารถเปิดบริการ 3จี ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทยอยเปิดให้บริการแล้วภายใต้แบรนด์มาย ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่จะมาให้บริการ 3จี โดยเฉพาะ
“กสทฯ ก็ต้องบริหารจัดการเงินในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ หากโครงการใดยังไม่ได้ลงทุน ก็สามารถโยกเงินลงทุนนั้นมาใช้ในอีกโครงการได้ เพื่อมิให้เสียโอกาสในการดำเนินการ และสามารถให้การทำงานของ กสทฯ เดินหน้าต่อไปได้ ส่วนแผนการลงทุน 12,911 ล้านบาท ก็คงต้องรอให้รัฐบาลใหม่มาพิจารณา”
ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) จะเปิดให้ บริการ 3จี เอชเอสพีเอ บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ เชิงพาณิชย์ กลางเดือน ส.ค.นี้ โดยไม่สนใจเรื่องที่ กสทฯ พยายามตีรวน โดยการอ้างต้องรอหนังสือตอบกลับจากอัยการสูงสุดที่ กสทฯ ส่งไปถามถึงอำนาจว่าสามารถอนุมัติให้ดีแทคดำเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานเดิม ได้หรือไม่ก่อน ซึ่งดีแทคจะเปิดให้โดยช่วงแรกจะเปิดให้บริการใน กทม.จำนวน 400 สถานีฐาน ภายใต้เงินลงทุน 350 ล้านบาท.

ไทยโพสต์


________________________________________________________________


ทวนปัญหากันหน่อยครับ

CAT (( โปรดจุติเห็นใจเซ็นด้วย! กันยานี้จะได้เปิดให้บริการได้ใช้ 3G )) //ส่วนสป.นี้คาด กสทช.จะอนุมัติอุปกรณ์


ประเด็นหลัก


นาย จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ในวันที่ 29 มิ.ย. หรืออย่างช้าภายในสัปดาห์นี้ จะเข้าหารือกับนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เกี่ยวกับรูปแบบดำเนินการโครงการ 3จีเอชเอสพีเอร่วมกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยจะเป็นการประชุม และขอให้ไอซีทีมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

เขา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กสท ต้องการความรวดเร็วเปิดบริการ 3จีคู่กับกลุ่มทรูฯ หลังลงนามในสัญญาร่วมกันทั้ง 6 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา จึงได้ส่งเรื่องแผนการทำโครงการ 3จีเอชเอสพีเอไปให้ไอซีที และสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แบบคู่ขนาน เพราะเข้าใจว่า สามารถการดำเนินการได้ แต่สศช.ได้ส่งหนังสือกลับมายัง กสท เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ระบุว่า ยังไม่สามารถพิจารณาแผนการลงทุนมูลค่า 12,000 ล้านบาทได้ เพราะไอซีทียังไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าว

"เบื้อง ต้นก็เคยหารือกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.ไอซีที ซึ่งท่านก็ไม่ได้มีข้อท้วงติงอะไร แต่ทางสศช.ก็ตีกลับแผนการทำธุรกิจมาบอกว่า ยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติงบให้ได้ เพราะต้องรอให้ไอซีทีออกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาด้วย เราจึงต้องมาเริ่มหารือใหม่เพื่อทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย"

ทั้ง นี้ งบลงทุนมูลค่า 12,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 14 ปี โดยจะมีการสร้างสถานีฐานในปีแรก 3,500 แห่ง ในปี 2555 คาดว่าจะมีรายได้ 4,000 ล้านบาท กำไร 1,000 ล้านบาท และในปี 2556 จะมีรายได้ 8,000 ล้านบาท ซึ่งหากทางสศช.ยังพิจารณาแผนการลงทุนอยู่ และอาจจะใช้เวลานานก็เชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการโครงการ เพราะ กสท สามารถใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (ไอไอจี) เป็นโครงข่ายสำรองได้ในเบื้องต้น

รายงานข่าว แจ้งว่า การตีกลับหนังสือขอนุมัติงบลงทุนโครงการ 3จีนั้น เนื่องจากโครงการดังกล่าว ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากไอซีที เพราะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ข้อ 5 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจที่จะเสนอโครงการลงทุนให้สศช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ รัฐวิสาหกิจนั้นๆ จะต้องเสนอโครงการลงทุนให้กระทรวงเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบก่อน

อ่านต่อ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=28-06-2011&group=5&gblog=16


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.