Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 สิงหาคม 2555 (คนในรายงาน)สหภาพฯ TOT ร้องคลัง-ICT จัดการบอร์ดนอกรีต แฉ 'วาสุกรี-ธนวัฒน์-ธนา' ทำงานมากกว่าผู้บริหารระดับสูง ล้วงลูก

(คนในรายงาน)สหภาพฯ TOT ร้องคลัง-ICT จัดการบอร์ดนอกรีต แฉ 'วาสุกรี-ธนวัฒน์-ธนา' ทำงานมากกว่าผู้บริหารระดับสูง ล้วงลูก


ประเด็นหลัก


แฉ 'วาสุกรี-ธนวัฒน์-ธนา' 3 บอร์ดทีโอทีดีเด่น ทำงานมากกว่าผู้บริหารระดับสูง ล้วงลูก ก้าวก่าย ยุ่งย่าม จนสหภาพฯทนไม่ไหว ทำหนังสือร้องเรียนรมว.คลัง และ น.อ.อนุดิษฐ์ รมว.ไอซีที จัดการบอร์ดนอกรีตด่วน ก่อนทีโอทีดิ่งเหว

นางวันทนา บ่อโพธิ์ ประธานสหภาพฯ บริษัท ทีโอที กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือถึงรมว.กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทีโอ ทีและน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที


นางวันทนากล่าว ว่าเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา สหภาพฯ ยังได้เข้าพบ.น.อ.อนุดิษฐ์ รมว.ไอซีทีเพื่อร้องเรียนความไม่เหมาะสมในการเป็นกรรมการบอร์ดของนายวาสุกรี นายธนวัฒน์ และนายธนา โดยเฉพาะทั้ง 3 คนเป็นผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อผูกพันในนามทีโอที โดยเฉพาะพฤติกรรมของนายวาสุกรี ที่เคยดูแลไทยโมบายในอดีต ก็ก่อกรรมกับทีโอทีเรื่องระบบบิลลิ่งและคอลเซ็นเตอร์ของกลุ่มสามารถ อีกทั้งมีความขัดแย้งกับอดีตกจญ.บางคน เมื่อได้เป็นบอร์ด ก็สร้างความขัดแย้งในองค์กร มีปัญหากับลูกน้องอดีตกจญ.คนนั้น

'ถึงเวลาที่กระทรวงการคลัง กับ ไอซีที ควรปรับเปลี่ยนกรรมการบอร์ดบางคนได้แล้ว ทุกเรื่องที่ร้องเรียนไป มีข้อมูลหลักฐานครบถ้วน สหภาพฯ จับตามองพฤติกรรมบอร์ดบางคนมานานแล้ว เพราะคิดว่าการเป็นบอร์ดน่าจะมาสร้างประโยชน์ให้องค์กร มากกว่ามาตักตวงผลประโยชน์ส่วนตัว'
___________________________________


สหภาพฯทีโอทีร้อง 'คลัง-ไอซีที' จัดการบอร์ดนอกรีต


แฉ 'วาสุกรี-ธนวัฒน์-ธนา' 3 บอร์ดทีโอทีดีเด่น ทำงานมากกว่าผู้บริหารระดับสูง ล้วงลูก ก้าวก่าย ยุ่งย่าม จนสหภาพฯทนไม่ไหว ทำหนังสือร้องเรียนรมว.คลัง และ น.อ.อนุดิษฐ์ รมว.ไอซีที จัดการบอร์ดนอกรีตด่วน ก่อนทีโอทีดิ่งเหว

นางวันทนา บ่อโพธิ์ ประธานสหภาพฯ บริษัท ทีโอที กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือถึงรมว.กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทีโอ ทีและน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอที

'บอร์ดควรทำหน้าที่กำกับดูแล นโยบาย แต่กลายเป็นมาทำงานระดับปฎิบัติการ ล้วงลูก เจรจาเอกชน ทำทุกอย่างเองหมด แม้กระทั่งมาจองห้องทำงาน เหมือนทำงานประจำมากกว่าเป็นบอร์ด'

สิ่งที่ทำให้สหภาพฯ ต้องเคลื่อนไหว เพราะได้รับเอกสารและหลักฐานการทำหน้าที่ของกรรมการบางรายไม่เหมาะสมที่จะทำ หน้าที่เป็นบอร์ด ซึ่งคณะกรรมการสหภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการทีโอที เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทีโอที จึงขอให้ดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้ คือ

1. ขัด พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามใน มาตรา 5 วรรค 10 ระบุว่ากรรมการต้อง 'ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น'

แต่นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ เคยเป็นผู้บริหารบริษัท คอมเมอชัล อะไลอันซ์ ที่เคยค้าขายกับทีโอที ก่อนที่จะมาเป็นกรรมการทีโอที และมีเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและกองทุน รัฐสภา เกี่ยวกับการขาย อุปกรณ์ IPTV ชื่อ UT Starcom

ที่สำคัญคือ นายธนวัฒน์ เคยรับการแต่งตั้งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอทีแทนนายอานนท์ ทับเที่ยง ต่อมานายธนวัฒน์ ต้องลาออกจากรักษาการกจญ.ทีโอที เพราะเรื่องร้องเรียนการขายอุปกรณ์ IPTV ให้กับทีโอที แต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการทีโอที

2. กรรมการมีอำนาจหน้าที่ นอกเหนือจากข้อบังคับทีโอที ทั้งนี้ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงไอซีที จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนโดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น คณะกรรมการทีโอที มีหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม แต่ปรากฏว่า มีการแต่งตั้งกรรมการให้มีหน้าที่ เหมือนเป็น ผู้บริหารทีโอที เสียเอง เช่น

2.1. คณะกรรมการเจรจาการส่งมอบทรัพย์สิน ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการกับเอไอเอส ประกอบด้วย นายวาสุกรี กล้าไพรี เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วยนายจุมพล ริมสาคร, นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์, น.อ.ร.ศ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, นายธนา ธรรมวิหาร, นายสุรพันธ์ เมฆนาวินและนายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

โดยกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ใน การเจรจา การส่งมอบ และหรือการโอนอุปกรณ์และทรัพย์สินตามสัญญาให้ดำเนินกิจการโทรศัพท์มือถือจาก เอไอเอส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและครบถ้วนภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง

2.2. คณะกรรมการศึกษาพัฒนาโครงข่ายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงโครงข่าย ระหว่างประเทศ มีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วยนายวาสุกรี, นายธนา, น.อ.ร.ศ.ประสงค์, นายสุรพันธ์ และนายธนวัฒน์

โดยกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการเชื่อมโยงโครงข่ายและการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้ และการเชื่อมโยงโครงข่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. กรรมการบางคนเป็นคณะทำงานในหลายคณะทำงาน ด้วยกัน เช่น3.1. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ เป็นกรรมการในคณะทำงานชุดต่าง ๆ ถึง 4 คณะคือ 1. กรรมการเจรจาการส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการกับเอไอเอส 2. กรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรทางการบริหารระดับสูง3.กรรมการ พัฒนาทรัพยากร 4. กรรมการในคณะกรรมการศึกษาพัฒนาโครงข่ายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงโครงข่าย ระหว่างประเทศ

3.2. นายธนา ธรรมวิหาร เป็นกรรมการในคณะทำงานชุดต่าง ๆ ถึง 4 คณะคือ 1.กรรมการเจรจาการส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการ กับเอไอเอส 2. กรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรทางการบริหารระดับสูง 3. กรรมการพัฒนาทรัพยากร4.กรรมการศึกษาพัฒนาโครงข่ายในประเทศเพื่อเชื่อมโยง โครงข่ายระหว่างประเทศ

3.3 นายวาสุกรี กล้าไพรี เป็นประธานคณะกรรมการถึง 3 คณะและเป็นกรรมการอีก 1 คณะ คือ1. ประธานกรรมการ เจรจาการส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการกับเอไอเอส 2.ประธานกรรมการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรทางการบริหารระดับสูง3.ประธานกรรมการ พัฒนาทรัพยากร และ 4. กรรมการศึกษาพัฒนาโครงข่ายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ

4. ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจเดียว ที่มีคณะกรรมการมาทำงานเต็มเวลามากที่สุด เป็นภาระหน้าที่ ที่จะต้องจัดเตรียมห้องทำส่วนตัวในสำนักงานใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ ให้กับนายวาสุกรี นายธนวัฒน์และนายธนา

นางวันทนากล่าวว่าเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา สหภาพฯ ยังได้เข้าพบ.น.อ.อนุดิษฐ์ รมว.ไอซีทีเพื่อร้องเรียนความไม่เหมาะสมในการเป็นกรรมการบอร์ดของนายวาสุกรี นายธนวัฒน์ และนายธนา โดยเฉพาะทั้ง 3 คนเป็นผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อผูกพันในนามทีโอที โดยเฉพาะพฤติกรรมของนายวาสุกรี ที่เคยดูแลไทยโมบายในอดีต ก็ก่อกรรมกับทีโอทีเรื่องระบบบิลลิ่งและคอลเซ็นเตอร์ของกลุ่มสามารถ อีกทั้งมีความขัดแย้งกับอดีตกจญ.บางคน เมื่อได้เป็นบอร์ด ก็สร้างความขัดแย้งในองค์กร มีปัญหากับลูกน้องอดีตกจญ.คนนั้น

'ถึงเวลาที่กระทรวงการคลัง กับ ไอซีที ควรปรับเปลี่ยนกรรมการบอร์ดบางคนได้แล้ว ทุกเรื่องที่ร้องเรียนไป มีข้อมูลหลักฐานครบถ้วน สหภาพฯ จับตามองพฤติกรรมบอร์ดบางคนมานานแล้ว เพราะคิดว่าการเป็นบอร์ดน่าจะมาสร้างประโยชน์ให้องค์กร มากกว่ามาตักตวงผลประโยชน์ส่วนตัว'

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000107127


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.