Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

7 กุมภาพันธ์ 2556 AIS3G ((งบลงทุน 7 หมื่นล้านบาท))พร้อมให้บริการ 3G 2100!!! ( ไร้กังวล ทำการเช่าโครงข่าย AIS2G แล้ว ) มั่นใจ ปี58 คลื่น3Gจะเท่า2G แน่นอน


ประเด็นหลัก
นอกจากนี้ บริษัทตั้งงบลงทุน 7 หมื่นล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า โดย 90% ของเงินลงทุนเป็นการขยายโครงข่าย 3G บนคลื่น 2.1GHz และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับการบำรุงรักษาโครงข่าย 900MHZ และ 1800MHz ที่เอไอเอสมีสิทธิในการบริหารจัดการจนถึงปี 2558 และ 2556 ตามลำดับ ทั้งนีการลงทุนจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์ภาคสัญญาณ อุปกรณ์โครงข่ายหลัก รวมถึงบางส่วนของโครงสร้างพืนฐานในโครงข่ายโทรคมนาคมเช่น เสา ระบบสายสัญญาณ และรวมไปถึงอุปกรณ์และระบบไอที  เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยและเตรียมความพร้อมกับการหมดอายุของสัญญาร่วมการงานบนคลื่น 900MHz และ 1800MHz ซึ่งจะหมดอายุในปี 2558 และ 2556 ตามลำดับ โดยบริษัทได้วางแผนขยายโครงข่าย 3G บนคลืน 2.1GHz ให้ครอบคลุม 97% ของประชากรภายใน 3 ปีซึ่งเร็วกว่าเงือนไขของกสทช. ทีต้องการให้ครอบคลุมประชากร 80% ภายใน 4 ปี และบริษัทมีแผนเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1GHz ครบทั้ง 77 จังหวัดภายในปีแรก

ทั้งนีภายในปี 2558 คาดว่าบริษัทจะมีจำนวนสถานีฐาน 3G บนคลื่น 2.1GHz โดยประมาณ 20,000 สถานีภายในปี 2558 ซึ่งทำให้โครงข่าย 3G ใหม่มีความครอบคลุมเทียบเท่ากับโครงข่าย 900MHz ในปัจจุบัน_____________________________________


ADVANC คาดปี 56 รายได้จากการให้บริการโต 6-8%, รายได้บริการข้อมูล 25-30%


บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ตั้งเป้าในปี 56 มีรายได้จากการใหบริการ ขยายตัว 6-8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้จากการบริการข้อมูล คาดว่าจะโต 25-30% และจะใช้เงินลงทุนโครงข่ายในช่วง 3 ปี  70,000 ล้านบาท  (รวมค่าบำรุงรักษาโครงข่าย 2G 10%)


พร้อมกับตั้งเป้า ผู้ใช้บริการ 3G-2.1GHz จำนวน 8-10 ล้านเลขหมาย จากปัจจุบันมีฐานลูกค้า 3G กว่า 4.5 ล้านเลขหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทคาดว่ารายได้จากบริการโทรศัพท์เคลือนทีจะเติบโต 6-8% จากบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ในขณะที่การเติบโตในบริการเสียงจะชะลอตัวลง เอไอเอสจะสร้างประสบการณ์ใช้งานด้านข้อมูลที่ดียิ่งขึนให้กับลูกค้าโดยใช้คลื่นความถี่ 2.1GHz ที่ได้รับการจัดสรรใหม่ รวมทั้งขยายบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูงไปทั่วประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง บริการ 3G บนคลื่น 2.1GHz จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของประชากรในประเทศไทยซึ่งมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตแบบประจำที่ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนประชากรประมาณ 10% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านแบบประจำที และแม้ว่าประเทศไทยมีจำนวนเลขหมายทีใช้บริการโทรศัพท์เคลือนทีสูงถึง 118% ของจำนวนประชากรแต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำไม่ว่าจะในเขตตัวเมืองหรือภูมิภาค บริษัทจึงเชื่อว่าการมีโครงข่าย 3G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศจะช่วยเพิมจำนวนเลขหมายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟนและแทปเล็ต ซึ่งใช้บริการข้อมูลเป็นหลัก บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากบริการข้อมูล (ซึงรวมบริการอินเทอร์เน็ตเคลือนที บริการข้อความ บริการเนือหาและบริการเสริมอืนๆ) จะเติบโต 25-30% ในปี 2556

บริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตของบริการเสียงจะชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากตลาดบริการเสียงมีจำนวนผู้ใช้บริการที่สูงแล้ว และส่งผลให้รายได้จากบริการเสียงเติบโตประมาณ 2-3% ในปี 2556 โดยบริการเสียงยังมีโอกาสเติบโตในกลุ่มลูกค้าระดับล่างและกลุ่มลูกค้าในตลาดภูมิภาคโดยลูกค้าเหล่านี้จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วย

ในปี 55 ADVANC มีจำนวนผู้ใช้บริการ 35.7 ล้านเลขหมาย ปัจจุบันมีฐานลูกค้า 3G กว่า 4.5 ล้านเลขหมาย, สถานีฐาน 3.5 พันสถานีใน 18 จังหวัด

อย่างใรก็ดี ในปี 2556 บริษัทคาดการณ์ว่า EBITDA margin จะอ่อนตัวลงอยู่ที่ระดับ 41-42% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิมขึ้น และส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้นเนื่องจากการโรมมิ่งและการเช่าใช้โครงข่าย 900MHz

นอกจากนี้ บริษัทตั้งงบลงทุน 7 หมื่นล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า โดย 90% ของเงินลงทุนเป็นการขยายโครงข่าย 3G บนคลื่น 2.1GHz และเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับการบำรุงรักษาโครงข่าย 900MHZ และ 1800MHz ที่เอไอเอสมีสิทธิในการบริหารจัดการจนถึงปี 2558 และ 2556 ตามลำดับ ทั้งนีการลงทุนจะครอบคลุมถึงอุปกรณ์ภาคสัญญาณ อุปกรณ์โครงข่ายหลัก รวมถึงบางส่วนของโครงสร้างพืนฐานในโครงข่ายโทรคมนาคมเช่น เสา ระบบสายสัญญาณ และรวมไปถึงอุปกรณ์และระบบไอที  เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยและเตรียมความพร้อมกับการหมดอายุของสัญญาร่วมการงานบนคลื่น 900MHz และ 1800MHz ซึ่งจะหมดอายุในปี 2558 และ 2556 ตามลำดับ โดยบริษัทได้วางแผนขยายโครงข่าย 3G บนคลืน 2.1GHz ให้ครอบคลุม 97% ของประชากรภายใน 3 ปีซึ่งเร็วกว่าเงือนไขของกสทช. ทีต้องการให้ครอบคลุมประชากร 80% ภายใน 4 ปี และบริษัทมีแผนเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1GHz ครบทั้ง 77 จังหวัดภายในปีแรก

ทั้งนีภายในปี 2558 คาดว่าบริษัทจะมีจำนวนสถานีฐาน 3G บนคลื่น 2.1GHz โดยประมาณ 20,000 สถานีภายในปี 2558 ซึ่งทำให้โครงข่าย 3G ใหม่มีความครอบคลุมเทียบเท่ากับโครงข่าย 900MHz ในปัจจุบัน

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq10/1585066
_______________________________ADVANC ปันผลงวดครึ่งหลังปี55 อัตรา 5 บาท/หุ้น จ่าย 23 เม.ย.

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมวันที่ 7 ก.พ. 56 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555

เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.90 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 4 เม.ย. 56 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เม.ย. 56

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 55 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5.90 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้ 5.00 บาทต่อหุ้น


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167583:advanc-55--5---23-&catid=176:
2009-06-25-09-26-02&Itemid=524ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.