Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 เมษายน 2556 กสทช.พร้อมรับ SMS พนันขั้นสูง5ลบ.และปรับอีกวันละ1แสน // อ.พระจอมเกล้าธนบุรี ชี้ต้องปรับแก้ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 // นักวิจัยTHAIpbs ให้มหาดไทยโอนหน้าที่ให้ กสทช.

ประเด็นหลักขณะที่ ข้อเสนอแนะของเครือข่ายครอบครัวรณรงค์หยุดพนัน ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1. ขอให้ กสทช. กำหนดมาตรการห้ามไม่ให้ผู้บริการใช้ช่องทางสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์เพื่อสกัดกั้นการเข้าถึงเด็กและเยาวชน 2. ขอให้มีมาตรการลงโทษทางปกครองแก่ผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุด 3. ขอให้ปฏิรูปสื่อที่จะมีการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้ปลอดการพนันโดยแท้จริง 4. ขอให้ กสทช. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 5. ขอความร่วมมือสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมที่ต่อต้านการพนันทุกรูปแบบ


บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต่อว่า ข้อเสนอระยะสั้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล คือ ควรระบุให้ชัดเจนว่ากิจกรรม SMS นั้นเป็นการเสี่ยงโชคในลักษณะใด และควรพัฒนากรอบความชัดเจนในเรื่องอัตราค่าบริการ และอัตราของรางวัล ซึ่งจะต้องตรวจสอบได้ ส่วนข้อเสนอในระยะยาวนั้น คืออยากให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 และอยากให้มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือนักวิชาการ อีกทั้งควรปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนด้วย

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ต้องการฝากให้ กสทช.พิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ตรวจสอบรายการต่างๆ ที่ออกอากาศว่ามีการแจกของรางวัลจริงหรือไม่ และ 2.รายการที่ออกอากาศว่ามีส่วนแบ่งรายได้อย่างไรในการเข้าร่วมสนุกกับรายการ ขณะเดียวกัน ต้องการให้กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบการอนุญาตการส่งข้อความ SMS ชิงรางวัล ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน เพราะกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกกฎเกณฑ์ทางด้านนี้มาก่อนสุทธิพล ทวีชัยการ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ในส่วนมาตรการทางปกครองกรณีผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตหากมีการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้บริการแล้ว  กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ในส่วนรายละเอียดว่าการกระทำใดบ้างที่เข้าลักษณะดังกล่าว แต่แม้ว่ายังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎใช้บังคับทั่วไป แต่ กสทช.ก็มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดในการออกคำสั่งทางปกครองเฉพาะรายเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้_____________________________________


กสทช.เข้ม SMS พนัน-เสี่ยงโชค 19 เม.ย. ชงบอร์ดคลอดกฎคุม


กสทช. เอาจริง เรื่องดูแลปัญหาการให้บริการ เอสเอ็มเอส-การพนัน-เสี่ยงโชค พร้อมชงเข้าบอร์ด กสทช. วันที่ 19 เม.ย.นี้...

หลังจากเมื่อต้นเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับหนังสือข้อเสนอมาตรการควบคุมและและกำกับดูแลการให้บริการ SMS การพนันหรือเสี่ยงโชค จากเครือข่ายครอบครัวรณรงค์หยุดพนัน และมีประชุมร่วมกัน โดยมีหลายข้อเสนอ เช่น กรณีการกำหนดหลักเกณฑ์โทรทัศน์ช่องเด็กและเยาวชน ว่าต้องปลอดการพนัน เพราะหากช่องเด็กและเยาวชน ยังเป็นช่องทางการให้ชิงโชคได้ เท่ากับทำให้เกิดวัฒนธรรมการยอมรับการเล่นการพนัน และการจัดทำข้อเสนอแนะและมาตรการควบคุมและกำกับดูแล การให้บริการ เอสเอ็มเอส การพนัน และการเสี่ยงโชค เป็นต้น

ขณะที่ ข้อเสนอแนะของเครือข่ายครอบครัวรณรงค์หยุดพนัน ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 1. ขอให้ กสทช. กำหนดมาตรการห้ามไม่ให้ผู้บริการใช้ช่องทางสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์เพื่อสกัดกั้นการเข้าถึงเด็กและเยาวชน 2. ขอให้มีมาตรการลงโทษทางปกครองแก่ผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุด 3. ขอให้ปฏิรูปสื่อที่จะมีการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้ปลอดการพนันโดยแท้จริง 4. ขอให้ กสทช. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 5. ขอความร่วมมือสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมที่ต่อต้านการพนันทุกรูปแบบ
นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า กสทช. ไม่สนับสนุนในเรื่องการพนัน แต่จะส่งเสริมในเรื่องการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในการเรียนรู้ โดยในส่วนของการชิงโชคเป็นรูปแบบในเชิงธุรกิจ โดยปี 2555 ที่ผ่านมา การร้องเรียนด้าน SMS  จะไม่ได้ร้องเรียนในเรื่องการพนันหรือเสี่ยงโชค แต่จะเป็นการร้องเรียนที่เรียกเก็บค่าบริการซึ่งผิดพลาดประมาณ 180 รายนายจิรศิลป์ จยาวรรณ บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า หลายประเทศ อาทิ สวีเดน ออสเตรเลีย มีการร่างกฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ โดยกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมสแปม และ SMS ด้วย

บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต่อว่า ข้อเสนอระยะสั้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล คือ ควรระบุให้ชัดเจนว่ากิจกรรม SMS นั้นเป็นการเสี่ยงโชคในลักษณะใด และควรพัฒนากรอบความชัดเจนในเรื่องอัตราค่าบริการ และอัตราของรางวัล ซึ่งจะต้องตรวจสอบได้ ส่วนข้อเสนอในระยะยาวนั้น คืออยากให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 และอยากให้มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือนักวิชาการ อีกทั้งควรปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนด้วย

นายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ต้องการฝากให้ กสทช.พิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ตรวจสอบรายการต่างๆ ที่ออกอากาศว่ามีการแจกของรางวัลจริงหรือไม่ และ 2.รายการที่ออกอากาศว่ามีส่วนแบ่งรายได้อย่างไรในการเข้าร่วมสนุกกับรายการ ขณะเดียวกัน ต้องการให้กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบการอนุญาตการส่งข้อความ SMS ชิงรางวัล ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน เพราะกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกกฎเกณฑ์ทางด้านนี้มาก่อน
สุทธิพล ทวีชัยการ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ในส่วนมาตรการทางปกครองกรณีผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตหากมีการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้บริการแล้ว  กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ในส่วนรายละเอียดว่าการกระทำใดบ้างที่เข้าลักษณะดังกล่าว แต่แม้ว่ายังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎใช้บังคับทั่วไป แต่ กสทช.ก็มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดในการออกคำสั่งทางปกครองเฉพาะรายเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้


ในส่วนมาตรการทางอาญา กรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ถ้ามีเจตนาปกปิดเงื่อนไขดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนได้เงินหรือทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกไป อาจเข้าลักษณะความผิดอาญาเรื่องฉ้อโกง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือในกรณีฉ้อโกงต่อประชาชนก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษสูงขึ้นจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากนี้ในส่วนของ SMS ที่มีการส่งข้อความโฆษณา อาจผิดในเรื่องของการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้  โดยหากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายก็อาจดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ได้

อย่างไรก็ตาม กสทช.ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อพิจารณาและหามาตรการกำกับดูแลโดยเร็วที่สุด โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. เพื่อหาข้อสรุปในวันที่ 19 เม.ย. นี้โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/338987

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.